Osoby pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 

Experimentální statistiky

Metodika

Údaje o počtu osob pracujících na dohody, jejich odpracovaných hodinách a odměnách z dohod vycházejí z výsledků zpracování čtvrtletního výkazu Práce 2-04, kterým ČSÚ oslovuje zaměstnavatele. Uváděny jsou sumarizované počty dohod o provedení práce (DPP) a počty dohod o pracovní činnosti (DPČ) u daného zaměstnavatele (podle § 75, 76 a 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že s jednou osobou bylo u konkrétního zaměstnavatele v průběhu sledovaného období uzavřeno více dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti, tato osoba se na výkaz respondenta uvede pouze jednou. Avšak vzhledem k tomu, že jedna osoba může uzavřít dohodu obojího druhu u více zaměstnavatelů, nejde o unikátní výskyty, tj. nelze uváděné počty osob pokládat za počet jednotlivců pracujících na dohody v národním hospodářství. Pro takovou statistiku je do budoucna předpokládáno využívání plošného administrativního zdroje dat, což však předpokládá registraci všech dohod na jednom místě.

Jestliže osoba pracující na dohodu neodpracovala v daném čtvrtletí pro zaměstnavatele ani jednu hodinu, do počtu osob se pro dané období nezahrnuje.

Co se týče počtu odpracovaných hodin, platí, že v případě, že s jednou osobou bylo u zaměstnavatele ve sledovaném období uzavřeno více dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti, tak přestože se osoba zahrnuje pouze jednou, její odpracované hodiny se započítají všechny.

Odměny z dohod zahrnují všechny platby, které byly v daném období zúčtovány k výplatě osobám pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Nezahrnují se náhrady odměn z dohod za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) placené zaměstnavatelem (§194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že s jednou osobou bylo u konkrétního zaměstnavatele ve sledovaném období uzavřeno více dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti, zahrnují se odměny ze všech dohod.

Odměny z dohod se uvádějí v hrubých částkách.

  • Osoby pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v ČR