Hodnotící kritéria

Kritéria pro hodnocení statistických plakátů můžete využít pro vyhodnocení školního kola soutěže. Kritéria hodnocení a návod jak hodnotit v češtině ve formátu pdf si stáhněte zde. (pdf, 75,6 kB)

  1. Srozumitelnost sdělení
  • Je plakát srozumitelný na první pohled a pro každého?
  • Jsou cíle, zkoumaná otázka nebo hypotéza jasně definované?
  • Jsou výsledky a závěry jasné?
  • Je plakát logicky a přehledně uspořádán?
  2. Výběr dat
  • Jsou použitá data vhodná pro tento výzkum?
  • Jsou v případě vlastního šetření jasně uvedeny metody sběru dat (přesnost měření, velikost vzorku, spolehlivost zdrojů atd.)?
  • Jsou v případě dat převzatých z publikací, webu apod. na plakátu uvedeny zdroje dat?
  3. Analýza a závěr
  • Jsou data skutečně analyzována z hlediska zkoumané otázky nebo hypotézy?
  • Je provedená analýza přiměřená vzhledem k charakteru použitých dat?
  • Jsou z práce vyvozeny závěry? Jsou podložené daty?
  • Je závěr jasný?
  • Jsou komentována omezení výzkumu?
  • Jsou navržena vylepšení pro případný další výzkum?
  4. Grafy a tabulky
  • Jsou grafy / tabulky vhodné pro znázornění a shrnutí daných dat?
  • Je v práci uvedeno dostatečné množství grafů / tabulek reprezentující různé úhly pohledu na problematiku?
  • Přináší každý na plakátu uvedený graf / tabulka novou informaci?
  • Jsou grafy / tabulky označeny a okomentovány?
  5. Prezentace
  • Je plakát čitelný ze vzdálenosti dvou metrů?
  • Není na plakátu málo nebo naopak mnoho textu a grafů / tabulek / obrázků?
  • Je plakát hezký? Vypadá plakát symetricky a úhledně?
  6. Kreativita a význam
  • Je zkoumaná otázka kreativní, originální?
  • Dokázal výzkum zodpovědět nějakou zajímavou otázku?
  • Má plakát kreativní a originální design?
  • Je plakát poutavý a atraktivní?