Jak vytvořit vlastní plakát?

Co je statistický plakát?

Statistický plakát je jednostránková prezentace, která konkrétním způsobem zachycuje a popisuje určitý soubor dat. Statistický plakát by měl:
 • být srozumitelný a logicky uspořádaný (měl by obsahovat cíl, přístup, klíčová zjištění a nejdůležitější závěry)
 • zahrnovat grafy a popisná shrnutí dat
 • obsahovat komentáře k významu použitých dat
 • být soběstačný (pro porozumění obsahu plakátu by nemělo být zapotřebí nic víc než samotný plakát, žádný další doplňkový materiál nebo vysvětlující informace)
 • mít kreativní a vizuálně povedené zpracování
 • být čitelný ze vzdálenosti přibližně dvou metrů
Pro účely soutěže NESMÍ být na přední straně plakátu identifikace (jména žáků, název školy), aby bylo hodnocení anonymní.

Jak postupovat?

Výběr problematiky

 • Stanovte si jasný cíl nebo oblast zkoumání (co chcete prokázat, co předpokládáte apod.).
 • Oblast zkoumání by měla být zajímavá a zaujmout.
 • Oblast zkoumání by měla být přiměřeně komplikovaná – ani přehnaně složitá, ani snadno zodpověditelná, s již předem zřejmým řešením.

Sběr a kvalita dat

 • Naplánujte, jaká měření a postupy jsou zapotřebí.
 • Opatřete si data pro výzkum, ať již ve formě již existujících dat nebo vlastním sběrem dat, který by měl být v takovém případě popsán.
 • Při vlastním sběru vezměte v úvahu náhodnost a/nebo množství jednotlivých měření a pozorování.
 • Bez ohledu na dokonalost měření a pozorování se často objeví nějaký zdroj variability (proměnlivosti) nebo chyb. Berte zdroje variability (proměnlivosti) nebo chyb v úvahu a zmiňte je na plakátu. Rovněž můžete uvést návrh řešení, jak daný výzkum zlepšit.
 • Promyslete, jak plakát uspořádat, aby působil čitelně, pochopitelně, logicky a byl zároveň poutavý a atraktivní.
 • Na plakátu uveďte použité zdroje (odkazy, názvy publikací apod.).

Analýza dat

 • Pořízená data analyzujte ručně nebo za použití počítače.
 • V analýze můžete používat i statistické veličiny jako střední hodnota, medián nebo směrodatná odchylka. Ale pozor na interpretaci průměru, ne vždy je jeho použití vhodné (rozdíl mezi průměrem a mediánem na příkladu mzdy naleznete zde).
 • Vysvětlete a popište způsob analýzy.

Interpretace dat

 • Nezapomeňte uvést komentář, nejen grafy, tabulky nebo obrázky.
 • Nezapomeňte uvést jasný závěr podložený daty.
 • Nekomentujte veškeré údaje, ale vyberte pouze ty nejzajímavější, nejpřekvapivější.
 • Pozor na záměnu procent a procentních bodů (například když nezaměstnanost vzroste ze 4 % na 6 %, vzrostla o 2 procentní body, případně o 50 %. Více informací např. zde.)
 • V komentáři můžete naznačit omezení nebo navrhnout možná zlepšení v následných výzkumech.

Grafy, tabulky, obrázky

 • Pokud je na plakátu více grafů (tabulek, obrázků), očíslujte je.
 • Ke každému grafu (tabulce, obrázku) připojte název. U grafu nezapomeňte na legendu a popis os.
 • V název grafu vyjádřete místo a čas (např. Sklizeň řepky v ČR v roce 2014).
 • Uvážlivě vybírejte typ grafu. Ne každý se hodí pro příslušná data (například pro nepřerušované časové řady bývá vhodný spojnicový, případně sloupcový graf, pro kategoriální proměnné sloupcový nebo výsečový graf (pro vyjádření podílů jednotlivých kategorií)). Pozor na 3D grafy, ačkoliv vypadají vizuálně líbivě, může se stát, že zkreslí údaje.
 • Pokud se proměnná vyskytuje ve více grafech, dodržujte význam barev ve všech grafech stejně (např. výsledky pro muže vždy označte modře, pro ženy červeně apod.).
 • Pod grafem (tabulkou, obrázkem) vždy uveďte zdroj.
 • Barvy v grafech vybírejte s citem – kontrastní, ale harmonické, případně využijte i různé odstíny jedné barvy.
 • V grafu můžete zdůraznit některé důležité hodnoty, ale graf musí zůstat přehledný.
 • V grafech se nejčastěji využívají dvě osy, ale můžete použít i tři, například v případě, že v čase zkoumáme dvě závisle proměnné a pro každou je nutné použít jinou škálu nebo jinou měrnou jednotku.

Vlastní tvorba plakátu

Papírová nebo elektronická podoba?

Plakáty mohou být:
 • na papíře nebo v elektronické podobě, vždy jednostránkové, v elektronické formě přijímáme pouze formát pdf o max. objemu dat 2 MB,
 • ve vertikální (na výšku) nebo horizontální (na šířku) orientaci.
Prezentace
 • Plakát vytvořte tak, aby byl čitelný ze vzdálenosti dvou metrů, zejména popisky grafů.
 • Vhodně zvolte množství textu, tabulek, grafů, obrázků.
 • Plakátem byste měli upoutat pozornost, měl by mít kreativní a originální design.
Software pro tvorbu plakátu
 • Pro tvorbu statistického plakátu je účastníkům soutěže poskytnut software JMP. Může být použit pro analytické a grafické účely při tvorbě plakátu. Účastníci však mohou při své práci volně používat jakékoli nástroje. Software bude k dispozici studentům, učitelům a zaměstnancům fakult, kteří se soutěže účastní nebo ji propagují. Pokud máte o kód zájem, napište si o něj na statistickyplakat@czso.cz

Hodnotící kritéria

 • Podrobná hodnotící kritéria naleznete zde

Pozor na nejčastější chyby

 • Plakát obsahuje pouze shromážděná data na určité téma, ale nezodpovídá žádnou otázku.
 • Chybí komentáře.
 • Chybí popisky grafů a tabulek.
 • Chybí zdroj dat.
 • Chybí závěr.
 • Informace se opakují – např. stejné údaje v tabulce i v grafu.
 • Přímo na plakátu jsou uvedeny informace o autorech nebo škole.

 

Video - Jak vytvořit statistický plakát