Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Zlínský kraj

, NUTS 4: CZ0720

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  595010
z toho ženy  304949
Muži svobodní  125066
ženatí  142009
rozvedení  15451
ovdovělí  6647
nezjištěno  888
Ženy svobodné  102541
vdané  142351
rozvedené  20294
ovdovělé  38835
nezjištěno  928

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  595010
v tom ve věku 0-4  25856
5-14  72559
15-19  41566
20-29  99945
30-39  81111
40-49  85486
50-59  78652
60-64  28295
65-74  49511
75+nezj.  32029

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  496595
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2129
základní vč. neukončeného  123193
vyučení a stř. odborné bez mat.  193818
úplné střední s maturitou  119738
vyšší odborné a nástavbové  15750
vysokoškolské  38104
nezjištěné vzdělání  3863

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  595010
z toho
národnost
česká  508037
moravská  65048
slezská  101
slovenská  7713
romská  439
polská  436
německá  218
ukrajinská  596
vietnamská  297

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  595010
Věřící  328516
z toho církev římskokatolická  290817
církev českosl. husitská  2233
českobratrská církev evangel.  17154
pravoslavná církev  434
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  817
Bez vyznání  219807
Nezjištěné vyznání  46687

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  595010
Ekonomicky aktivní celkem  298616
v tom zaměstnaní  272340
z toho pracuj. důchodci  8280
ženy na mat. dov.  4999
nezaměstnaní  26276
Ekonomicky neaktivní celkem  293713
z toho nepracuj. důchodci  134094
žáci, studenti, učni  107924
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2681

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  595010
Ekonomicky aktivní celkem  298616
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  11797
průmysl  109549
stavebnictví  28947
obchod,opravy motor. vozidel  30564
doprava, pošty a telekomunikace  15297
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  14689
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  31089

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  247278
z toho v rámci obce  118632
v rámci okresu  90815
v rámci kraje  13624
do jiného kraje  15008
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  100856
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  32724

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  204806
v tom s 1 HD  184247
se 2+ HD  20559
Hospodařící domácnosti  228062
v tom s 1 CD  224235
se 2+ CD  3827
Cenzové domácnosti  231969
v tom úplné rodiny  140111
z toho se závisl. dětmi  69069
neúplné rodiny  28751
z toho se závisl. dětmi  15540
nerodinné domácnosti  3177
domácnosti jednotlivců  59930

10. Domovní fond


Domy úhrnem  133402
z toho domy obydlené  114576
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  105977
bytové domy   7270
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  104817
obce, státu  2495
SBD  2353
domy
postavené
do 1919  9640
1920-1945  19840
1946-1980  55893
1981-2001  28288

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  133402
Domy trvale obydlené  114576
z toho
podle
podlaží
1-2  106761
3-4  5158
5+  2035
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  66695
vodovodem  111446
plynem  77891
ústředním topením  90047

12. Bytový fond


Byty úhrnem  231247
v tom byty obydlené  204806
z toho v rodin. domech  118925
v bytov. domech  84285
byty neobydlené v obydl. domech  7191
byty neobydlené v neobydl.domech  19250
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2468
slouží k rekreaci  6033

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  204806
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  103498
v osobním vlastnictví  30390
nájemní  25163
člena bytového družstva  29554
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  20461
2 místnosti  56633
3 místnosti  74663
4 místnosti  29838
5+ místností  21981

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  204806
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  144018
vodovod v bytě  200856
vlastní splachov.záchod  193965
vlastní koupelna, sprchový kout  197293
ústřední topení  161426
etážové topení  14326
průměrný
počet
osob na byt  2.87
osob na obytnou místnost 8+m2  0.99
obytné plochy na byt  52.1
obytné plochy na osobu  18
obytných místn. na byt  2.93


© Český statistický úřad, 2005