Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Vysočina

, NUTS 4: CZ0610

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  519211
z toho ženy  262700
Muži svobodní  111526
ženatí  126000
rozvedení  12086
ovdovělí  6154
nezjištěno  745
Ženy svobodné  87933
vdané  125890
rozvedené  15016
ovdovělé  33127
nezjištěno  734

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  519211
v tom ve věku 0-4  23942
5-14  65786
15-19  36931
20-29  87146
30-39  69660
40-49  72490
50-59  67519
60-64  24163
65-74  43070
75+nezj.  28504

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  429483
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1509
základní vč. neukončeného  103731
vyučení a stř. odborné bez mat.  174353
úplné střední s maturitou  103897
vyšší odborné a nástavbové  13669
vysokoškolské  28830
nezjištěné vzdělání  3494

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  519211
z toho
národnost
česká  475954
moravská  26145
slezská  42
slovenská  3732
romská  258
polská  258
německá  319
ukrajinská  703
vietnamská  290

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  519211
Věřící  240669
z toho církev římskokatolická  217251
církev českosl. husitská  2244
českobratrská církev evangel.  8596
pravoslavná církev  416
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  786
Bez vyznání  214647
Nezjištěné vyznání  63895

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  519211
Ekonomicky aktivní celkem  256686
v tom zaměstnaní  238878
z toho pracuj. důchodci  7110
ženy na mat. dov.  3694
nezaměstnaní  17808
Ekonomicky neaktivní celkem  260505
z toho nepracuj. důchodci  117224
žáci, studenti, učni  96471
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2020

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  519211
Ekonomicky aktivní celkem  256686
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  24837
průmysl  92276
stavebnictví  21468
obchod,opravy motor. vozidel  21573
doprava, pošty a telekomunikace  13571
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  13621
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  28029

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  218604
z toho v rámci obce  113446
v rámci okresu  70384
v rámci kraje  7340
do jiného kraje  19951
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  78553
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  29382

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  179784
v tom s 1 HD  166113
se 2+ HD  13671
Hospodařící domácnosti  195521
v tom s 1 CD  191719
se 2+ CD  3802
Cenzové domácnosti  199417
v tom úplné rodiny  124477
z toho se závisl. dětmi  61142
neúplné rodiny  22238
z toho se závisl. dětmi  12192
nerodinné domácnosti  2703
domácnosti jednotlivců  49999

10. Domovní fond


Domy úhrnem  129165
z toho domy obydlené  103556
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  94685
bytové domy   7441
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  93351
obce, státu  3011
SBD  2732
domy
postavené
do 1919  13834
1920-1945  15692
1946-1980  46079
1981-2001  26709

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  129165
Domy trvale obydlené  103556
z toho
podle
podlaží
1-2  95823
3-4  4723
5+  2213
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  59594
vodovodem  101769
plynem  49038
ústředním topením  75751

12. Bytový fond


Byty úhrnem  212687
v tom byty obydlené  179784
z toho v rodin. domech  108861
v bytov. domech  69190
byty neobydlené v obydl. domech  6733
byty neobydlené v neobydl.domech  26170
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2578
slouží k rekreaci  14459

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  179784
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  92423
v osobním vlastnictví  19446
nájemní  27563
člena bytového družstva  23496
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  18767
2 místnosti  52191
3 místnosti  63687
4 místnosti  25224
5+ místností  18409

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  179784
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  91981
vodovod v bytě  177260
vlastní splachov.záchod  170381
vlastní koupelna, sprchový kout  173017
ústřední topení  131454
etážové topení  17372
průměrný
počet
osob na byt  2.86
osob na obytnou místnost 8+m2  1
obytné plochy na byt  53.2
obytné plochy na osobu  18.4
obytných místn. na byt  2.89


© Český statistický úřad, 2005