Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

Hlavní město Praha

, NUTS 4: CZ0110

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  1169106
z toho ženy  614724
Muži svobodní  225647
ženatí  260389
rozvedení  48106
ovdovělí  14495
nezjištěno  5745
Ženy svobodné  197121
vdané  261131
rozvedené  73350
ovdovělé  77849
nezjištěno  5273

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  1169106
v tom ve věku 0-4  42363
5-14  114339
15-19  69009
20-29  190326
30-39  155592
40-49  166585
50-59  187246
60-64  53770
65-74  105676
75+nezj.  84200

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  1012404
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1465
základní vč. neukončeného  146511
vyučení a stř. odborné bez mat.  292029
úplné střední s maturitou  309156
vyšší odborné a nástavbové  52715
vysokoškolské  190373
nezjištěné vzdělání  20155

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  1169106
z toho
národnost
česká  1088814
moravská  2567
slezská  161
slovenská  19275
romská  653
polská  1486
německá  1791
ukrajinská  4699
vietnamská  2590

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  1169106
Věřící  286567
z toho církev římskokatolická  206039
církev českosl. husitská  17624
českobratrská církev evangel.  16227
pravoslavná církev  5565
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  3027
Bez vyznání  787024
Nezjištěné vyznání  95515

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  1169106
Ekonomicky aktivní celkem  635105
v tom zaměstnaní  601031
z toho pracuj. důchodci  36452
ženy na mat. dov.  9513
nezaměstnaní  34074
Ekonomicky neaktivní celkem  519242
z toho nepracuj. důchodci  246282
žáci, studenti, učni  184149
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  14759

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  1169106
Ekonomicky aktivní celkem  635105
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  3657
průmysl  77734
stavebnictví  52167
obchod,opravy motor. vozidel  81109
doprava, pošty a telekomunikace  54459
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  46323
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  74900

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  527074
z toho v rámci obce  108528
v rámci okresu  0
v rámci kraje  375624
do jiného kraje  26018
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  18306
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  3189

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  496940
v tom s 1 HD  455805
se 2+ HD  41135
Hospodařící domácnosti  544577
v tom s 1 CD  541394
se 2+ CD  3183
Cenzové domácnosti  547811
v tom úplné rodiny  236980
z toho se závisl. dětmi  100456
neúplné rodiny  89614
z toho se závisl. dětmi  52161
nerodinné domácnosti  19882
domácnosti jednotlivců  201335

10. Domovní fond


Domy úhrnem  88200
z toho domy obydlené  82160
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  50258
bytové domy   29659
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  55781
obce, státu  8630
SBD  4319
domy
postavené
do 1919  10839
1920-1945  27133
1946-1980  24796
1981-2001  17798

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  88200
Domy trvale obydlené  82160
z toho
podle
podlaží
1-2  46537
3-4  16755
5+  17867
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  70203
vodovodem  81465
plynem  66087
ústředním topením  58891

12. Bytový fond


Byty úhrnem  551243
v tom byty obydlené  496940
z toho v rodin. domech  63642
v bytov. domech  430234
byty neobydlené v obydl. domech  46366
byty neobydlené v neobydl.domech  7937
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2052
slouží k rekreaci  305

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  496940
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  55893
v osobním vlastnictví  54796
nájemní  234599
člena bytového družstva  64737
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  115089
2 místnosti  157036
3 místnosti  167036
4 místnosti  37167
5+ místností  15196

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  496940
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  367164
vodovod v bytě  492659
vlastní splachov.záchod  485567
vlastní koupelna, sprchový kout  481772
ústřední topení  327278
etážové topení  45799
průměrný
počet
osob na byt  2.33
osob na obytnou místnost 8+m2  1
obytné plochy na byt  43
obytné plochy na osobu  18.3
obytných místn. na byt  2.37


© Český statistický úřad, 2005