Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název: 

ČR

, NUTS 4: CZ0000

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu


Obyvatelstvo celkem  10230060
z toho ženy  5247989
Muži svobodní  2107595
ženatí  2370674
rozvedení  352079
ovdovělí  122066
nezjištěno  29657
Ženy svobodné  1725980
vdané  2373083
rozvedené  459511
ovdovělé  662558
nezjištěno  26857

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  10230060
v tom ve věku 0-4  444612
5-14  1210250
15-19  683463
20-29  1708699
30-39  1376677
40-49  1466362
50-59  1452731
60-64  473212
65-74  840681
75+nezj.  573373

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  8575198
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  37932
základní vč. neukončeného  1975109
vyučení a stř. odborné bez mat.  3255400
úplné střední s maturitou  2134917
vyšší odborné a nástavbové  296254
vysokoškolské  762459
nezjištěné vzdělání  113127

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  10230060
z toho
národnost
česká  9249777
moravská  380474
slezská  10878
slovenská  193190
romská  11746
polská  51968
německá  39106
ukrajinská  22112
vietnamská  17462

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  10230060
Věřící  3288088
z toho církev římskokatolická  2740780
církev českosl. husitská  99103
českobratrská církev evangel.  117212
pravoslavná církev  22968
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  23162
Bez vyznání  6039991
Nezjištěné vyznání  901981

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  10230060
Ekonomicky aktivní celkem  5253400
v tom zaměstnaní  4766463
z toho pracuj. důchodci  180146
ženy na mat. dov.  81666
nezaměstnaní  486937
Ekonomicky neaktivní celkem  4894465
z toho nepracuj. důchodci  2244482
žáci, studenti, učni  1770062
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  82195

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  10230060
Ekonomicky aktivní celkem  5253400
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  230475
průmysl  1525837
stavebnictví  454835
obchod,opravy motor. vozidel  555913
doprava, pošty a telekomunikace  350916
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  322008
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  570450

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  4287908
z toho v rámci obce  2039504
v rámci okresu  1066899
v rámci kraje  690002
do jiného kraje  320827
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  1434336
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  458918

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  3827678
v tom s 1 HD  3505383
se 2+ HD  322295
Hospodařící domácnosti  4216085
v tom s 1 CD  4162795
se 2+ CD  53290
Cenzové domácnosti  4270717
v tom úplné rodiny  2333592
z toho se závisl. dětmi  1090770
neúplné rodiny  576421
z toho se závisl. dětmi  343405
nerodinné domácnosti  84528
domácnosti jednotlivců  1276176

10. Domovní fond


Domy úhrnem  1969018
z toho domy obydlené  1630705
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  1406806
bytové domy   195270
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  1397924
obce, státu  79066
SBD  41808
domy
postavené
do 1919  260357
1920-1945  320902
1946-1980  637736
1981-2001  388380

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení


Domy úhrnem  1969018
Domy trvale obydlené  1630705
z toho
podle
podlaží
1-2  1425334
3-4  124314
5+  66416
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  854558
vodovodem  1594745
plynem  923209
ústředním topením  1192173

12. Bytový fond


Byty úhrnem  4366293
v tom byty obydlené  3827678
z toho v rodin. domech  1632131
v bytov. domech  2160730
byty neobydlené v obydl. domech  185319
byty neobydlené v neobydl.domech  353296
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  41020
slouží k rekreaci  171865

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  3827678
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  1371684
v osobním vlastnictví  421654
nájemní  1092950
člena bytového družstva  548812
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  522101
2 místnosti  1171440
3 místnosti  1358867
4 místnosti  456935
5+ místností  282879

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  3827678
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  2453702
vodovod v bytě  3770500
vlastní splachov.záchod  3650028
vlastní koupelna, sprchový kout  3678207
ústřední topení  2816000
etážové topení  311314
průměrný
počet
osob na byt  2.64
osob na obytnou místnost 8+m2  0.98
obytné plochy na byt  49.5
obytné plochy na osobu  18.6
obytných místn. na byt  2.72


© Český statistický úřad, 2005