Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Závraty, Kód obce: 599778, NUTS 4: CZ0311

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  34
z toho ženy  15
Muži svobodní  7
ženatí  10
rozvedení  1
ovdovělí  1
nezjištěno  0
Ženy svobodné  3
vdané  7
rozvedené  1
ovdovělé  4
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  34
v tom ve věku 0-4  1
5-14  1
15-19  2
20-29  9
30-39  1
40-49  6
50-59  6
60-64  1
65-74  4
75+nezj.  3

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  32
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  6
vyučení a stř. odborné bez mat.  12
úplné střední s maturitou  12
vyšší odborné a nástavbové  0
vysokoškolské  2
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  34
z toho
národnost
česká  34
moravská  0
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  34
Věřící  15
z toho církev římskokatolická  15
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  15
Nezjištěné vyznání  4

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  34
Ekonomicky aktivní celkem  21
v tom zaměstnaní  21
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  0
Ekonomicky neaktivní celkem  13
z toho nepracuj. důchodci  8
žáci, studenti, učni  4
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  34
Ekonomicky aktivní celkem  21
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  2
průmysl  7
stavebnictví  0
obchod,opravy motor. vozidel  6
doprava, pošty a telekomunikace  1
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  1
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  0

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  18
z toho v rámci obce  0
v rámci okresu  14
v rámci kraje  0
do jiného kraje  2
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  13
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  4

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  16
v tom s 1 HD  16
se 2+ HD  0
Hospodařící domácnosti  16
v tom s 1 CD  16
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  16
v tom úplné rodiny  7
z toho se závisl. dětmi  3
neúplné rodiny  2
z toho se závisl. dětmi  1
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  6

10. Domovní fond
Domy úhrnem  20
z toho domy obydlené  15
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  15
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  15
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  10
1920-1945  0
1946-1980  2
1981-2001  3

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  15
z toho
podle
podlaží
1-2  15
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  4
vodovodem  15
plynem  0
ústředním topením  9

12. Bytový fond
Byty úhrnem  22
v tom byty obydlené  16
z toho v rodin. domech  16
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  1
byty neobydlené v neobydl.domech  5
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  5

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  16
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  14
v osobním vlastnictví  0
nájemní  0
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  2
2 místnosti  6
3 místnosti  5
4 místnosti  3
5+ místností  0

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  16
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  16
vlastní splachov.záchod  14
vlastní koupelna, sprchový kout  16
ústřední topení  10
etážové topení  0
průměrný
počet
osob na byt  2.13
osob na obytnou místnost 8+m2  0.83
obytné plochy na byt  49.69
obytné plochy na osobu  23.38
obytných místn. na byt  2.56


© Český statistický úřad, 2005