Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Řikonín, Kód obce: 596698, NUTS 4: CZ0615

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  41
z toho ženy  18
Muži svobodní  12
ženatí  9
rozvedení  2
ovdovělí  0
nezjištěno  0
Ženy svobodné  3
vdané  9
rozvedené  1
ovdovělé  5
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  41
v tom ve věku 0-4  1
5-14  5
15-19  4
20-29  3
30-39  8
40-49  6
50-59  3
60-64  0
65-74  6
75+nezj.  5

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  35
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  10
vyučení a stř. odborné bez mat.  13
úplné střední s maturitou  8
vyšší odborné a nástavbové  1
vysokoškolské  3
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  41
z toho
národnost
česká  26
moravská  15
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  41
Věřící  29
z toho církev římskokatolická  29
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  6
Nezjištěné vyznání  6

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  41
Ekonomicky aktivní celkem  18
v tom zaměstnaní  17
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  1
Ekonomicky neaktivní celkem  23
z toho nepracuj. důchodci  11
žáci, studenti, učni  9
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  41
Ekonomicky aktivní celkem  18
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  3
průmysl  10
stavebnictví  1
obchod,opravy motor. vozidel  1
doprava, pošty a telekomunikace  1
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  0
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  1

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  12
z toho v rámci obce  0
v rámci okresu  4
v rámci kraje  0
do jiného kraje  8
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  11
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  8

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  15
v tom s 1 HD  14
se 2+ HD  1
Hospodařící domácnosti  16
v tom s 1 CD  16
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  16
v tom úplné rodiny  9
z toho se závisl. dětmi  5
neúplné rodiny  1
z toho se závisl. dětmi  1
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  6

10. Domovní fond
Domy úhrnem  20
z toho domy obydlené  12
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  12
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  11
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  5
1920-1945  0
1946-1980  6
1981-2001  1

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  12
z toho
podle
podlaží
1-2  12
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  10
plynem  0
ústředním topením  7

12. Bytový fond
Byty úhrnem  23
v tom byty obydlené  15
z toho v rodin. domech  15
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  8
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  2

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  15
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  10
v osobním vlastnictví  0
nájemní  2
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  4
2 místnosti  1
3 místnosti  5
4 místnosti  2
5+ místností  3

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  15
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  12
vlastní splachov.záchod  9
vlastní koupelna, sprchový kout  10
ústřední topení  10
etážové topení  0
průměrný
počet
osob na byt  2.73
osob na obytnou místnost 8+m2  0.93
obytné plochy na byt  62.4
obytné plochy na osobu  22.83
obytných místn. na byt  2.93


© Český statistický úřad, 2005