Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Pernštejnské Jestřabí, Kód obce: 596400, NUTS 4: CZ0615

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  178
z toho ženy  95
Muži svobodní  37
ženatí  42
rozvedení  0
ovdovělí  4
nezjištěno  0
Ženy svobodné  33
vdané  44
rozvedené  1
ovdovělé  17
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  178
v tom ve věku 0-4  6
5-14  26
15-19  13
20-29  22
30-39  28
40-49  19
50-59  20
60-64  6
65-74  26
75+nezj.  12

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  146
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  51
vyučení a stř. odborné bez mat.  67
úplné střední s maturitou  23
vyšší odborné a nástavbové  3
vysokoškolské  0
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  178
z toho
národnost
česká  161
moravská  15
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  178
Věřící  136
z toho církev římskokatolická  135
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  8
Nezjištěné vyznání  34

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  178
Ekonomicky aktivní celkem  75
v tom zaměstnaní  71
z toho pracuj. důchodci  3
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  4
Ekonomicky neaktivní celkem  103
z toho nepracuj. důchodci  56
žáci, studenti, učni  34
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  178
Ekonomicky aktivní celkem  75
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  13
průmysl  35
stavebnictví  11
obchod,opravy motor. vozidel  5
doprava, pošty a telekomunikace  0
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  0
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  2

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  61
z toho v rámci obce  4
v rámci okresu  14
v rámci kraje  0
do jiného kraje  40
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  52
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  28

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  55
v tom s 1 HD  49
se 2+ HD  6
Hospodařící domácnosti  61
v tom s 1 CD  57
se 2+ CD  4
Cenzové domácnosti  65
v tom úplné rodiny  40
z toho se závisl. dětmi  16
neúplné rodiny  9
z toho se závisl. dětmi  6
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  16

10. Domovní fond
Domy úhrnem  74
z toho domy obydlené  51
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  51
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  51
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  7
1920-1945  10
1946-1980  24
1981-2001  10

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  51
z toho
podle
podlaží
1-2  51
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  15
vodovodem  50
plynem  1
ústředním topením  38

12. Bytový fond
Byty úhrnem  79
v tom byty obydlené  55
z toho v rodin. domech  55
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  24
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2
slouží k rekreaci  20

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  55
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  47
v osobním vlastnictví  0
nájemní  0
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  4
2 místnosti  12
3 místnosti  21
4 místnosti  7
5+ místností  11

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  55
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  54
vlastní splachov.záchod  42
vlastní koupelna, sprchový kout  50
ústřední topení  41
etážové topení  3
průměrný
počet
osob na byt  3.24
osob na obytnou místnost 8+m2  1
obytné plochy na byt  64
obytné plochy na osobu  19.78
obytných místn. na byt  3.24


© Český statistický úřad, 2005