Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Stanoviště, Kód obce: 583901, NUTS 4: CZ0623

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  329
z toho ženy  166
Muži svobodní  71
ženatí  88
rozvedení  2
ovdovělí  2
nezjištěno  0
Ženy svobodné  51
vdané  88
rozvedené  4
ovdovělé  23
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  329
v tom ve věku 0-4  15
5-14  44
15-19  18
20-29  54
30-39  48
40-49  39
50-59  42
60-64  18
65-74  27
75+nezj.  24

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  270
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  74
vyučení a stř. odborné bez mat.  114
úplné střední s maturitou  62
vyšší odborné a nástavbové  10
vysokoškolské  10
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  329
z toho
národnost
česká  256
moravská  70
slezská  0
slovenská  1
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  329
Věřící  228
z toho církev římskokatolická  227
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  64
Nezjištěné vyznání  37

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  329
Ekonomicky aktivní celkem  144
v tom zaměstnaní  141
z toho pracuj. důchodci  5
ženy na mat. dov.  3
nezaměstnaní  3
Ekonomicky neaktivní celkem  185
z toho nepracuj. důchodci  91
žáci, studenti, učni  61
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  329
Ekonomicky aktivní celkem  144
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  18
průmysl  72
stavebnictví  6
obchod,opravy motor. vozidel  14
doprava, pošty a telekomunikace  6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  12
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  8

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  132
z toho v rámci obce  8
v rámci okresu  45
v rámci kraje  23
do jiného kraje  56
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  105
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  57

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  101
v tom s 1 HD  90
se 2+ HD  11
Hospodařící domácnosti  113
v tom s 1 CD  107
se 2+ CD  6
Cenzové domácnosti  120
v tom úplné rodiny  88
z toho se závisl. dětmi  41
neúplné rodiny  5
z toho se závisl. dětmi  3
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  26

10. Domovní fond
Domy úhrnem  112
z toho domy obydlené  91
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  91
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  90
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  12
1920-1945  10
1946-1980  46
1981-2001  23

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  91
z toho
podle
podlaží
1-2  91
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  86
plynem  82
ústředním topením  72

12. Bytový fond
Byty úhrnem  124
v tom byty obydlené  101
z toho v rodin. domech  101
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  2
byty neobydlené v neobydl.domech  21
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  8

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  101
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  85
v osobním vlastnictví  0
nájemní  0
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  4
2 místnosti  21
3 místnosti  29
4 místnosti  23
5+ místností  23

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  101
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  89
vodovod v bytě  96
vlastní splachov.záchod  84
vlastní koupelna, sprchový kout  94
ústřední topení  81
etážové topení  2
průměrný
počet
osob na byt  3.26
osob na obytnou místnost 8+m2  0.92
obytné plochy na byt  70.18
obytné plochy na osobu  21.33
obytných místn. na byt  3.59


© Český statistický úřad, 2005