Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Žerůtky, Kód obce: 582778, NUTS 4: CZ0621

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  65
z toho ženy  35
Muži svobodní  15
ženatí  13
rozvedení  2
ovdovělí  0
nezjištěno  0
Ženy svobodné  10
vdané  13
rozvedené  3
ovdovělé  9
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  65
v tom ve věku 0-4  3
5-14  11
15-19  1
20-29  5
30-39  8
40-49  7
50-59  8
60-64  6
65-74  10
75+nezj.  6

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  51
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  16
vyučení a stř. odborné bez mat.  24
úplné střední s maturitou  9
vyšší odborné a nástavbové  0
vysokoškolské  2
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  65
z toho
národnost
česká  34
moravská  31
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  65
Věřící  38
z toho církev římskokatolická  37
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  25
Nezjištěné vyznání  2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  65
Ekonomicky aktivní celkem  23
v tom zaměstnaní  21
z toho pracuj. důchodci  0
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  2
Ekonomicky neaktivní celkem  42
z toho nepracuj. důchodci  26
žáci, studenti, učni  10
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  65
Ekonomicky aktivní celkem  23
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  3
průmysl  10
stavebnictví  1
obchod,opravy motor. vozidel  0
doprava, pošty a telekomunikace  1
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  4
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  1

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  16
z toho v rámci obce  0
v rámci okresu  14
v rámci kraje  2
do jiného kraje  0
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  15
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  10

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  25
v tom s 1 HD  23
se 2+ HD  2
Hospodařící domácnosti  27
v tom s 1 CD  27
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  27
v tom úplné rodiny  15
z toho se závisl. dětmi  5
neúplné rodiny  3
z toho se závisl. dětmi  1
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  9

10. Domovní fond
Domy úhrnem  36
z toho domy obydlené  23
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  23
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  23
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  10
1920-1945  2
1946-1980  6
1981-2001  5

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  23
z toho
podle
podlaží
1-2  23
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  11
vodovodem  22
plynem  17
ústředním topením  18

12. Bytový fond
Byty úhrnem  39
v tom byty obydlené  25
z toho v rodin. domech  25
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  1
byty neobydlené v neobydl.domech  13
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  8

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  25
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  22
v osobním vlastnictví  0
nájemní  0
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  3
2 místnosti  8
3 místnosti  7
4 místnosti  2
5+ místností  5

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  25
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  18
vodovod v bytě  24
vlastní splachov.záchod  21
vlastní koupelna, sprchový kout  22
ústřední topení  20
etážové topení  1
průměrný
počet
osob na byt  2.6
osob na obytnou místnost 8+m2  0.88
obytné plochy na byt  58
obytné plochy na osobu  22.31
obytných místn. na byt  2.96


© Český statistický úřad, 2005