Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Vysoká, Kód obce: 578991, NUTS 4: CZ0533

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  36
z toho ženy  18
Muži svobodní  4
ženatí  13
rozvedení  0
ovdovělí  1
nezjištěno  0
Ženy svobodné  4
vdané  11
rozvedené  1
ovdovělé  2
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  36
v tom ve věku 0-4  1
5-14  4
15-19  1
20-29  1
30-39  7
40-49  4
50-59  1
60-64  4
65-74  8
75+nezj.  5

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  31
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  13
vyučení a stř. odborné bez mat.  14
úplné střední s maturitou  2
vyšší odborné a nástavbové  1
vysokoškolské  1
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  36
z toho
národnost
česká  35
moravská  1
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  36
Věřící  32
z toho církev římskokatolická  32
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  4
Nezjištěné vyznání  0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  36
Ekonomicky aktivní celkem  12
v tom zaměstnaní  10
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  2
Ekonomicky neaktivní celkem  24
z toho nepracuj. důchodci  17
žáci, studenti, učni  3
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  36
Ekonomicky aktivní celkem  12
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  1
průmysl  5
stavebnictví  3
obchod,opravy motor. vozidel  1
doprava, pošty a telekomunikace  1
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  0
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  0

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  9
z toho v rámci obce  0
v rámci okresu  6
v rámci kraje  0
do jiného kraje  2
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  8
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  2

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  18
v tom s 1 HD  18
se 2+ HD  0
Hospodařící domácnosti  18
v tom s 1 CD  18
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  18
v tom úplné rodiny  10
z toho se závisl. dětmi  3
neúplné rodiny  0
z toho se závisl. dětmi  0
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  8

10. Domovní fond
Domy úhrnem  30
z toho domy obydlené  18
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  18
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  18
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  2
1920-1945  2
1946-1980  8
1981-2001  6

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  18
z toho
podle
podlaží
1-2  18
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  18
plynem  1
ústředním topením  11

12. Bytový fond
Byty úhrnem  30
v tom byty obydlené  18
z toho v rodin. domech  18
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  12
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  12

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  18
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  18
v osobním vlastnictví  0
nájemní  0
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  6
2 místnosti  5
3 místnosti  3
4 místnosti  2
5+ místností  2

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  18
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  18
vlastní splachov.záchod  13
vlastní koupelna, sprchový kout  15
ústřední topení  11
etážové topení  3
průměrný
počet
osob na byt  2
osob na obytnou místnost 8+m2  0.84
obytné plochy na byt  44.06
obytné plochy na osobu  22.03
obytných místn. na byt  2.39


© Český statistický úřad, 2005