Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Potštejn, Kód obce: 576671, NUTS 4: CZ0524

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  904
z toho ženy  450
Muži svobodní  177
ženatí  226
rozvedení  37
ovdovělí  13
nezjištěno  1
Ženy svobodné  140
vdané  225
rozvedené  27
ovdovělé  57
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  904
v tom ve věku 0-4  34
5-14  88
15-19  55
20-29  163
30-39  96
40-49  141
50-59  141
60-64  37
65-74  86
75+nezj.  63

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  782
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  131
vyučení a stř. odborné bez mat.  314
úplné střední s maturitou  233
vyšší odborné a nástavbové  51
vysokoškolské  51
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  904
z toho
národnost
česká  876
moravská  3
slezská  0
slovenská  6
romská  0
polská  1
německá  2
ukrajinská  3
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  904
Věřící  314
z toho církev římskokatolická  227
církev českosl. husitská  7
českobratrská církev evangel.  30
pravoslavná církev  3
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  482
Nezjištěné vyznání  108

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  904
Ekonomicky aktivní celkem  475
v tom zaměstnaní  443
z toho pracuj. důchodci  11
ženy na mat. dov.  6
nezaměstnaní  32
Ekonomicky neaktivní celkem  424
z toho nepracuj. důchodci  218
žáci, studenti, učni  142
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  904
Ekonomicky aktivní celkem  475
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  26
průmysl  150
stavebnictví  43
obchod,opravy motor. vozidel  40
doprava, pošty a telekomunikace  51
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  27
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  48

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  392
z toho v rámci obce  102
v rámci okresu  199
v rámci kraje  16
do jiného kraje  58
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  229
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  80

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  311
v tom s 1 HD  272
se 2+ HD  39
Hospodařící domácnosti  364
v tom s 1 CD  361
se 2+ CD  3
Cenzové domácnosti  367
v tom úplné rodiny  226
z toho se závisl. dětmi  86
neúplné rodiny  37
z toho se závisl. dětmi  21
nerodinné domácnosti  4
domácnosti jednotlivců  100

10. Domovní fond
Domy úhrnem  354
z toho domy obydlené  254
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  238
bytové domy   7
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  221
obce, státu  9
SBD  17
domy
postavené
do 1919  43
1920-1945  48
1946-1980  100
1981-2001  59

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  254
z toho
podle
podlaží
1-2  247
3-4  5
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  127
vodovodem  247
plynem  89
ústředním topením  172

12. Bytový fond
Byty úhrnem  431
v tom byty obydlené  311
z toho v rodin. domech  273
v bytov. domech  29
byty neobydlené v obydl. domech  12
byty neobydlené v neobydl.domech  108
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  30
slouží k rekreaci  59

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  311
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  218
v osobním vlastnictví  0
nájemní  41
člena bytového družstva  19
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  17
2 místnosti  71
3 místnosti  107
4 místnosti  65
5+ místností  47

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  311
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  88
vodovod v bytě  300
vlastní splachov.záchod  289
vlastní koupelna, sprchový kout  291
ústřední topení  202
etážové topení  21
průměrný
počet
osob na byt  2.84
osob na obytnou místnost 8+m2  0.89
obytné plochy na byt  63.94
obytné plochy na osobu  22.23
obytných místn. na byt  3.24


© Český statistický úřad, 2005