Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Rychnovek, Kód obce: 574406, NUTS 4: CZ0523

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  586
z toho ženy  302
Muži svobodní  120
ženatí  142
rozvedení  13
ovdovělí  9
nezjištěno  0
Ženy svobodné  105
vdané  144
rozvedené  15
ovdovělé  38
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  586
v tom ve věku 0-4  35
5-14  75
15-19  46
20-29  89
30-39  79
40-49  81
50-59  70
60-64  30
65-74  57
75+nezj.  24

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  476
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  134
vyučení a stř. odborné bez mat.  233
úplné střední s maturitou  96
vyšší odborné a nástavbové  8
vysokoškolské  3
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  586
z toho
národnost
česká  563
moravská  0
slezská  0
slovenská  18
romská  0
polská  1
německá  1
ukrajinská  3
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  586
Věřící  233
z toho církev římskokatolická  198
církev českosl. husitská  20
českobratrská církev evangel.  5
pravoslavná církev  4
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1
Bez vyznání  299
Nezjištěné vyznání  54

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  586
Ekonomicky aktivní celkem  291
v tom zaměstnaní  275
z toho pracuj. důchodci  12
ženy na mat. dov.  4
nezaměstnaní  16
Ekonomicky neaktivní celkem  294
z toho nepracuj. důchodci  128
žáci, studenti, učni  112
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  586
Ekonomicky aktivní celkem  291
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  32
průmysl  103
stavebnictví  22
obchod,opravy motor. vozidel  19
doprava, pošty a telekomunikace  20
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  43
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  7

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  253
z toho v rámci obce  65
v rámci okresu  154
v rámci kraje  24
do jiného kraje  8
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  177
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  79

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  201
v tom s 1 HD  180
se 2+ HD  21
Hospodařící domácnosti  229
v tom s 1 CD  225
se 2+ CD  4
Cenzové domácnosti  233
v tom úplné rodiny  140
z toho se závisl. dětmi  72
neúplné rodiny  22
z toho se závisl. dětmi  14
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  69

10. Domovní fond
Domy úhrnem  179
z toho domy obydlené  136
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  127
bytové domy   8
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  122
obce, státu  6
SBD  2
domy
postavené
do 1919  23
1920-1945  23
1946-1980  57
1981-2001  31

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  136
z toho
podle
podlaží
1-2  132
3-4  2
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  54
vodovodem  131
plynem  3
ústředním topením  78

12. Bytový fond
Byty úhrnem  249
v tom byty obydlené  201
z toho v rodin. domech  159
v bytov. domech  41
byty neobydlené v obydl. domech  3
byty neobydlené v neobydl.domech  45
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  7
slouží k rekreaci  27

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  201
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  124
v osobním vlastnictví  1
nájemní  28
člena bytového družstva  18
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  17
2 místnosti  55
3 místnosti  80
4 místnosti  25
5+ místností  21

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  201
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  2
vodovod v bytě  194
vlastní splachov.záchod  183
vlastní koupelna, sprchový kout  188
ústřední topení  103
etážové topení  45
průměrný
počet
osob na byt  2.91
osob na obytnou místnost 8+m2  1
obytné plochy na byt  55
obytné plochy na osobu  18.65
obytných místn. na byt  2.95


© Český statistický úřad, 2005