Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Služátky, Kód obce: 573604, NUTS 4: CZ0611

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  142
z toho ženy  69
Muži svobodní  29
ženatí  38
rozvedení  3
ovdovělí  3
nezjištěno  0
Ženy svobodné  23
vdané  34
rozvedené  2
ovdovělé  10
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  142
v tom ve věku 0-4  8
5-14  16
15-19  7
20-29  22
30-39  17
40-49  20
50-59  19
60-64  8
65-74  15
75+nezj.  10

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  118
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  24
vyučení a stř. odborné bez mat.  55
úplné střední s maturitou  31
vyšší odborné a nástavbové  5
vysokoškolské  1
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  142
z toho
národnost
česká  140
moravská  0
slezská  0
slovenská  1
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  142
Věřící  62
z toho církev římskokatolická  59
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  61
Nezjištěné vyznání  19

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  142
Ekonomicky aktivní celkem  69
v tom zaměstnaní  64
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  5
Ekonomicky neaktivní celkem  72
z toho nepracuj. důchodci  36
žáci, studenti, učni  25
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  142
Ekonomicky aktivní celkem  69
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  8
průmysl  33
stavebnictví  4
obchod,opravy motor. vozidel  5
doprava, pošty a telekomunikace  3
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  1
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  4

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  61
z toho v rámci obce  1
v rámci okresu  53
v rámci kraje  1
do jiného kraje  2
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  52
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  19

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  49
v tom s 1 HD  47
se 2+ HD  2
Hospodařící domácnosti  53
v tom s 1 CD  51
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  55
v tom úplné rodiny  34
z toho se závisl. dětmi  12
neúplné rodiny  6
z toho se závisl. dětmi  3
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  15

10. Domovní fond
Domy úhrnem  46
z toho domy obydlené  40
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  40
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  40
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  1
1920-1945  5
1946-1980  29
1981-2001  5

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  40
z toho
podle
podlaží
1-2  40
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  4
vodovodem  40
plynem  25
ústředním topením  33

12. Bytový fond
Byty úhrnem  55
v tom byty obydlené  49
z toho v rodin. domech  49
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  6
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  6

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  49
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  41
v osobním vlastnictví  0
nájemní  1
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  1
2 místnosti  18
3 místnosti  13
4 místnosti  9
5+ místností  8

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  49
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  29
vodovod v bytě  48
vlastní splachov.záchod  46
vlastní koupelna, sprchový kout  46
ústřední topení  40
etážové topení  0
průměrný
počet
osob na byt  2.9
osob na obytnou místnost 8+m2  0.92
obytné plochy na byt  57.94
obytné plochy na osobu  19.99
obytných místn. na byt  3.16


© Český statistický úřad, 2005