Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Stavenice, Kód obce: 570281, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  156
z toho ženy  75
Muži svobodní  35
ženatí  36
rozvedení  9
ovdovělí  0
nezjištěno  1
Ženy svobodné  23
vdané  37
rozvedené  3
ovdovělé  12
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  156
v tom ve věku 0-4  2
5-14  20
15-19  16
20-29  22
30-39  17
40-49  24
50-59  24
60-64  6
65-74  15
75+nezj.  10

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  134
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  50
vyučení a stř. odborné bez mat.  54
úplné střední s maturitou  19
vyšší odborné a nástavbové  4
vysokoškolské  6
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  156
z toho
národnost
česká  137
moravská  17
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  156
Věřící  47
z toho církev římskokatolická  44
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  3
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  92
Nezjištěné vyznání  17

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  156
Ekonomicky aktivní celkem  76
v tom zaměstnaní  68
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  8
Ekonomicky neaktivní celkem  80
z toho nepracuj. důchodci  40
žáci, studenti, učni  32
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  156
Ekonomicky aktivní celkem  76
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  13
průmysl  25
stavebnictví  5
obchod,opravy motor. vozidel  4
doprava, pošty a telekomunikace  3
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  2
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  5

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  59
z toho v rámci obce  1
v rámci okresu  48
v rámci kraje  5
do jiného kraje  4
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  53
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  26

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  49
v tom s 1 HD  41
se 2+ HD  8
Hospodařící domácnosti  58
v tom s 1 CD  57
se 2+ CD  1
Cenzové domácnosti  59
v tom úplné rodiny  39
z toho se závisl. dětmi  17
neúplné rodiny  3
z toho se závisl. dětmi  2
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  16

10. Domovní fond
Domy úhrnem  51
z toho domy obydlené  49
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  49
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  46
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  20
1920-1945  4
1946-1980  10
1981-2001  15

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  49
z toho
podle
podlaží
1-2  49
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  49
plynem  0
ústředním topením  37

12. Bytový fond
Byty úhrnem  51
v tom byty obydlené  49
z toho v rodin. domech  49
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  2
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  1

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  49
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  41
v osobním vlastnictví  0
nájemní  3
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  3
2 místnosti  17
3 místnosti  10
4 místnosti  8
5+ místností  11

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  49
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  49
vlastní splachov.záchod  43
vlastní koupelna, sprchový kout  46
ústřední topení  27
etážové topení  8
průměrný
počet
osob na byt  3.18
osob na obytnou místnost 8+m2  0.99
obytné plochy na byt  66.1
obytné plochy na osobu  20.76
obytných místn. na byt  3.22


© Český statistický úřad, 2005