Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Drozdov, Kód obce: 570141, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  340
z toho ženy  163
Muži svobodní  80
ženatí  86
rozvedení  5
ovdovělí  5
nezjištěno  1
Ženy svobodné  45
vdané  83
rozvedené  9
ovdovělé  25
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  340
v tom ve věku 0-4  13
5-14  34
15-19  29
20-29  56
30-39  37
40-49  54
50-59  53
60-64  23
65-74  23
75+nezj.  18

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  293
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  4
základní vč. neukončeného  84
vyučení a stř. odborné bez mat.  147
úplné střední s maturitou  41
vyšší odborné a nástavbové  4
vysokoškolské  9
nezjištěné vzdělání  4

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  340
z toho
národnost
česká  278
moravská  39
slezská  0
slovenská  8
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  340
Věřící  202
z toho církev římskokatolická  186
církev českosl. husitská  3
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  115
Nezjištěné vyznání  23

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  340
Ekonomicky aktivní celkem  174
v tom zaměstnaní  151
z toho pracuj. důchodci  4
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  23
Ekonomicky neaktivní celkem  164
z toho nepracuj. důchodci  82
žáci, studenti, učni  53
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  340
Ekonomicky aktivní celkem  174
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  19
průmysl  63
stavebnictví  20
obchod,opravy motor. vozidel  12
doprava, pošty a telekomunikace  13
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  10
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  6

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  142
z toho v rámci obce  10
v rámci okresu  105
v rámci kraje  0
do jiného kraje  23
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  99
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  46

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  127
v tom s 1 HD  116
se 2+ HD  11
Hospodařící domácnosti  141
v tom s 1 CD  141
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  141
v tom úplné rodiny  86
z toho se závisl. dětmi  38
neúplné rodiny  12
z toho se závisl. dětmi  6
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  43

10. Domovní fond
Domy úhrnem  134
z toho domy obydlené  105
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  102
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  99
obce, státu  4
SBD  1
domy
postavené
do 1919  16
1920-1945  6
1946-1980  61
1981-2001  22

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  105
z toho
podle
podlaží
1-2  104
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  95
vodovodem  103
plynem  3
ústředním topením  78

12. Bytový fond
Byty úhrnem  159
v tom byty obydlené  127
z toho v rodin. domech  121
v bytov. domech  4
byty neobydlené v obydl. domech  3
byty neobydlené v neobydl.domech  29
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  5
slouží k rekreaci  19

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  127
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  92
v osobním vlastnictví  0
nájemní  6
člena bytového družstva  4
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  13
2 místnosti  26
3 místnosti  48
4 místnosti  24
5+ místností  13

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  127
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  2
vodovod v bytě  124
vlastní splachov.záchod  117
vlastní koupelna, sprchový kout  116
ústřední topení  94
etážové topení  3
průměrný
počet
osob na byt  2.67
osob na obytnou místnost 8+m2  0.9
obytné plochy na byt  57.39
obytné plochy na osobu  20.99
obytných místn. na byt  3.03


© Český statistický úřad, 2005