Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Bratrušov, Kód obce: 569437, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  577
z toho ženy  280
Muži svobodní  136
ženatí  136
rozvedení  15
ovdovělí  6
nezjištěno  4
Ženy svobodné  88
vdané  131
rozvedené  15
ovdovělé  43
nezjištěno  3

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  577
v tom ve věku 0-4  28
5-14  77
15-19  33
20-29  105
30-39  74
40-49  81
50-59  78
60-64  23
65-74  44
75+nezj.  34

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  472
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  3
základní vč. neukončeného  143
vyučení a stř. odborné bez mat.  191
úplné střední s maturitou  92
vyšší odborné a nástavbové  11
vysokoškolské  20
nezjištěné vzdělání  12

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  577
z toho
národnost
česká  501
moravská  23
slezská  0
slovenská  5
romská  0
polská  0
německá  3
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  577
Věřící  160
z toho církev římskokatolická  148
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  5
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1
Bez vyznání  353
Nezjištěné vyznání  64

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  577
Ekonomicky aktivní celkem  273
v tom zaměstnaní  235
z toho pracuj. důchodci  0
ženy na mat. dov.  4
nezaměstnaní  38
Ekonomicky neaktivní celkem  294
z toho nepracuj. důchodci  134
žáci, studenti, učni  102
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  10

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  577
Ekonomicky aktivní celkem  273
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  11
průmysl  67
stavebnictví  35
obchod,opravy motor. vozidel  21
doprava, pošty a telekomunikace  18
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  20
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  24

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  201
z toho v rámci obce  12
v rámci okresu  168
v rámci kraje  3
do jiného kraje  14
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  159
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  51

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  194
v tom s 1 HD  171
se 2+ HD  23
Hospodařící domácnosti  222
v tom s 1 CD  220
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  224
v tom úplné rodiny  139
z toho se závisl. dětmi  68
neúplné rodiny  25
z toho se závisl. dětmi  13
nerodinné domácnosti  7
domácnosti jednotlivců  53

10. Domovní fond
Domy úhrnem  177
z toho domy obydlené  160
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  156
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  155
obce, státu  4
SBD  0
domy
postavené
do 1919  27
1920-1945  49
1946-1980  41
1981-2001  37

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  160
z toho
podle
podlaží
1-2  156
3-4  3
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  156
plynem  8
ústředním topením  108

12. Bytový fond
Byty úhrnem  213
v tom byty obydlené  194
z toho v rodin. domech  185
v bytov. domech  6
byty neobydlené v obydl. domech  2
byty neobydlené v neobydl.domech  17
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  4
slouží k rekreaci  4

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  194
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  154
v osobním vlastnictví  0
nájemní  13
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  14
2 místnosti  56
3 místnosti  68
4 místnosti  30
5+ místností  22

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  194
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  7
vodovod v bytě  188
vlastní splachov.záchod  175
vlastní koupelna, sprchový kout  180
ústřední topení  130
etážové topení  15
průměrný
počet
osob na byt  2.94
osob na obytnou místnost 8+m2  1.01
obytné plochy na byt  55.7
obytné plochy na osobu  18.57
obytných místn. na byt  2.98


© Český statistický úřad, 2005