Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Krchleby, Kód obce: 569372, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  170
z toho ženy  78
Muži svobodní  44
ženatí  44
rozvedení  3
ovdovělí  1
nezjištěno  0
Ženy svobodné  20
vdané  44
rozvedené  4
ovdovělé  9
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  170
v tom ve věku 0-4  9
5-14  30
15-19  12
20-29  23
30-39  31
40-49  16
50-59  26
60-64  12
65-74  9
75+nezj.  2

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  131
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  48
vyučení a stř. odborné bez mat.  64
úplné střední s maturitou  16
vyšší odborné a nástavbové  2
vysokoškolské  1
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  170
z toho
národnost
česká  150
moravská  8
slezská  0
slovenská  12
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  170
Věřící  37
z toho církev římskokatolická  33
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1
Bez vyznání  122
Nezjištěné vyznání  11

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  170
Ekonomicky aktivní celkem  74
v tom zaměstnaní  67
z toho pracuj. důchodci  0
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  7
Ekonomicky neaktivní celkem  93
z toho nepracuj. důchodci  38
žáci, studenti, učni  39
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  170
Ekonomicky aktivní celkem  74
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  6
průmysl  32
stavebnictví  8
obchod,opravy motor. vozidel  2
doprava, pošty a telekomunikace  4
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  5
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  0

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  64
z toho v rámci obce  3
v rámci okresu  45
v rámci kraje  0
do jiného kraje  4
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  44
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  33

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  63
v tom s 1 HD  61
se 2+ HD  2
Hospodařící domácnosti  65
v tom s 1 CD  65
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  65
v tom úplné rodiny  44
z toho se závisl. dětmi  25
neúplné rodiny  2
z toho se závisl. dětmi  2
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  19

10. Domovní fond
Domy úhrnem  38
z toho domy obydlené  36
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  31
bytové domy   5
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  31
obce, státu  2
SBD  3
domy
postavené
do 1919  7
1920-1945  3
1946-1980  13
1981-2001  13

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  36
z toho
podle
podlaží
1-2  27
3-4  5
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  35
plynem  1
ústředním topením  29

12. Bytový fond
Byty úhrnem  67
v tom byty obydlené  63
z toho v rodin. domech  33
v bytov. domech  30
byty neobydlené v obydl. domech  2
byty neobydlené v neobydl.domech  2
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  0

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  63
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  28
v osobním vlastnictví  0
nájemní  20
člena bytového družstva  11
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  7
2 místnosti  19
3 místnosti  28
4 místnosti  5
5+ místností  4

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  63
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  61
vlastní splachov.záchod  60
vlastní koupelna, sprchový kout  60
ústřední topení  30
etážové topení  8
průměrný
počet
osob na byt  2.7
osob na obytnou místnost 8+m2  1
obytné plochy na byt  45.51
obytné plochy na osobu  16.86
obytných místn. na byt  2.7


© Český statistický úřad, 2005