Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Chromeč, Kód obce: 569305, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  584
z toho ženy  298
Muži svobodní  118
ženatí  144
rozvedení  12
ovdovělí  12
nezjištěno  0
Ženy svobodné  110
vdané  147
rozvedené  14
ovdovělé  27
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  584
v tom ve věku 0-4  40
5-14  63
15-19  39
20-29  113
30-39  64
40-49  74
50-59  94
60-64  23
65-74  42
75+nezj.  32

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  481
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  113
vyučení a stř. odborné bez mat.  213
úplné střední s maturitou  121
vyšší odborné a nástavbové  9
vysokoškolské  24
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  584
z toho
národnost
česká  543
moravská  33
slezská  0
slovenská  3
romská  0
polská  0
německá  2
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  584
Věřící  412
z toho církev římskokatolická  379
církev českosl. husitská  7
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  167
Nezjištěné vyznání  5

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  584
Ekonomicky aktivní celkem  291
v tom zaměstnaní  256
z toho pracuj. důchodci  12
ženy na mat. dov.  9
nezaměstnaní  35
Ekonomicky neaktivní celkem  293
z toho nepracuj. důchodci  126
žáci, studenti, učni  102
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  584
Ekonomicky aktivní celkem  291
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  28
průmysl  102
stavebnictví  26
obchod,opravy motor. vozidel  30
doprava, pošty a telekomunikace  17
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  14
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  32

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  221
z toho v rámci obce  41
v rámci okresu  160
v rámci kraje  3
do jiného kraje  16
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  163
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  54

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  190
v tom s 1 HD  169
se 2+ HD  21
Hospodařící domácnosti  215
v tom s 1 CD  207
se 2+ CD  8
Cenzové domácnosti  223
v tom úplné rodiny  142
z toho se závisl. dětmi  70
neúplné rodiny  30
z toho se závisl. dětmi  20
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  49

10. Domovní fond
Domy úhrnem  177
z toho domy obydlené  150
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  148
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  149
obce, státu  1
SBD  0
domy
postavené
do 1919  22
1920-1945  15
1946-1980  82
1981-2001  31

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  150
z toho
podle
podlaží
1-2  148
3-4  2
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  40
vodovodem  149
plynem  3
ústředním topením  115

12. Bytový fond
Byty úhrnem  226
v tom byty obydlené  190
z toho v rodin. domech  188
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  6
byty neobydlené v neobydl.domech  30
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  3
slouží k rekreaci  0

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  190
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  148
v osobním vlastnictví  0
nájemní  3
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  11
2 místnosti  54
3 místnosti  58
4 místnosti  36
5+ místností  30

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  190
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  189
vlastní splachov.záchod  182
vlastní koupelna, sprchový kout  183
ústřední topení  136
etážové topení  3
průměrný
počet
osob na byt  3.07
osob na obytnou místnost 8+m2  0.98
obytné plochy na byt  60.2
obytné plochy na osobu  19.48
obytných místn. na byt  3.15


© Český statistický úřad, 2005