Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Olešná, Kód obce: 569216, NUTS 4: CZ0611

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  302
z toho ženy  153
Muži svobodní  64
ženatí  79
rozvedení  4
ovdovělí  2
nezjištěno  0
Ženy svobodné  52
vdané  82
rozvedené  2
ovdovělé  17
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  302
v tom ve věku 0-4  21
5-14  43
15-19  15
20-29  58
30-39  34
40-49  37
50-59  44
60-64  12
65-74  19
75+nezj.  19

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  238
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  62
vyučení a stř. odborné bez mat.  114
úplné střední s maturitou  48
vyšší odborné a nástavbové  5
vysokoškolské  8
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  302
z toho
národnost
česká  301
moravská  1
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  302
Věřící  217
z toho církev římskokatolická  184
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  24
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  60
Nezjištěné vyznání  25

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  302
Ekonomicky aktivní celkem  142
v tom zaměstnaní  136
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  6
Ekonomicky neaktivní celkem  160
z toho nepracuj. důchodci  63
žáci, studenti, učni  54
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  302
Ekonomicky aktivní celkem  142
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  39
průmysl  35
stavebnictví  18
obchod,opravy motor. vozidel  8
doprava, pošty a telekomunikace  8
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  12
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  20

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  133
z toho v rámci obce  40
v rámci okresu  81
v rámci kraje  2
do jiného kraje  8
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  71
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  48

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  86
v tom s 1 HD  75
se 2+ HD  11
Hospodařící domácnosti  97
v tom s 1 CD  93
se 2+ CD  4
Cenzové domácnosti  102
v tom úplné rodiny  79
z toho se závisl. dětmi  42
neúplné rodiny  8
z toho se závisl. dětmi  3
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  15

10. Domovní fond
Domy úhrnem  103
z toho domy obydlené  77
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  76
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  70
obce, státu  0
SBD  6
domy
postavené
do 1919  8
1920-1945  6
1946-1980  38
1981-2001  25

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  77
z toho
podle
podlaží
1-2  77
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  41
vodovodem  77
plynem  62
ústředním topením  55

12. Bytový fond
Byty úhrnem  114
v tom byty obydlené  86
z toho v rodin. domech  82
v bytov. domech  4
byty neobydlené v obydl. domech  2
byty neobydlené v neobydl.domech  26
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  11

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  86
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  67
v osobním vlastnictví  3
nájemní  2
člena bytového družstva  6
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  7
2 místnosti  16
3 místnosti  29
4 místnosti  18
5+ místností  16

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  86
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  68
vodovod v bytě  86
vlastní splachov.záchod  83
vlastní koupelna, sprchový kout  83
ústřední topení  61
etážové topení  2
průměrný
počet
osob na byt  3.51
osob na obytnou místnost 8+m2  1.05
obytné plochy na byt  62.88
obytné plochy na osobu  17.91
obytných místn. na byt  3.34


© Český statistický úřad, 2005