Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Hvožďany, Kód obce: 566331, NUTS 4: CZ0321

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  34
z toho ženy  21
Muži svobodní  7
ženatí  6
rozvedení  0
ovdovělí  0
nezjištěno  0
Ženy svobodné  10
vdané  6
rozvedené  0
ovdovělé  5
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  34
v tom ve věku 0-4  1
5-14  4
15-19  4
20-29  8
30-39  2
40-49  4
50-59  6
60-64  1
65-74  0
75+nezj.  4

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  29
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  13
vyučení a stř. odborné bez mat.  15
úplné střední s maturitou  1
vyšší odborné a nástavbové  0
vysokoškolské  0
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  34
z toho
národnost
česká  27
moravská  0
slezská  0
slovenská  0
romská  6
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  34
Věřící  9
z toho církev římskokatolická  7
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  25
Nezjištěné vyznání  0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  34
Ekonomicky aktivní celkem  19
v tom zaměstnaní  17
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  2
Ekonomicky neaktivní celkem  15
z toho nepracuj. důchodci  7
žáci, studenti, učni  6
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  34
Ekonomicky aktivní celkem  19
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  7
průmysl  5
stavebnictví  1
obchod,opravy motor. vozidel  0
doprava, pošty a telekomunikace  0
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  1
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  0

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  16
z toho v rámci obce  0
v rámci okresu  13
v rámci kraje  1
do jiného kraje  0
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  12
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  3

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  11
v tom s 1 HD  10
se 2+ HD  1
Hospodařící domácnosti  12
v tom s 1 CD  12
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  12
v tom úplné rodiny  8
z toho se závisl. dětmi  4
neúplné rodiny  0
z toho se závisl. dětmi  0
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  4

10. Domovní fond
Domy úhrnem  17
z toho domy obydlené  11
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  11
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  8
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  1
1920-1945  6
1946-1980  2
1981-2001  2

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  11
z toho
podle
podlaží
1-2  10
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  11
plynem  2
ústředním topením  3

12. Bytový fond
Byty úhrnem  17
v tom byty obydlené  11
z toho v rodin. domech  11
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  6
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  3

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  11
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  7
v osobním vlastnictví  0
nájemní  2
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  0
2 místnosti  4
3 místnosti  5
4 místnosti  2
5+ místností  0

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  11
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  10
vlastní splachov.záchod  8
vlastní koupelna, sprchový kout  9
ústřední topení  3
etážové topení  0
průměrný
počet
osob na byt  3.09
osob na obytnou místnost 8+m2  1.1
obytné plochy na byt  44.36
obytné plochy na osobu  14.35
obytných místn. na byt  2.82


© Český statistický úřad, 2005