Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Zadní Střítež, Kód obce: 563927, NUTS 4: CZ0317

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  46
z toho ženy  23
Muži svobodní  8
ženatí  10
rozvedení  2
ovdovělí  3
nezjištěno  0
Ženy svobodné  3
vdané  10
rozvedené  1
ovdovělé  9
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  46
v tom ve věku 0-4  0
5-14  4
15-19  4
20-29  3
30-39  2
40-49  7
50-59  4
60-64  2
65-74  10
75+nezj.  10

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  42
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  27
vyučení a stř. odborné bez mat.  10
úplné střední s maturitou  2
vyšší odborné a nástavbové  0
vysokoškolské  1
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  46
z toho
národnost
česká  46
moravská  0
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  46
Věřící  20
z toho církev římskokatolická  16
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  12
Nezjištěné vyznání  14

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  46
Ekonomicky aktivní celkem  16
v tom zaměstnaní  15
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  1
Ekonomicky neaktivní celkem  30
z toho nepracuj. důchodci  23
žáci, studenti, učni  7
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  46
Ekonomicky aktivní celkem  16
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  6
průmysl  3
stavebnictví  0
obchod,opravy motor. vozidel  2
doprava, pošty a telekomunikace  0
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  2
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  0

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  12
z toho v rámci obce  0
v rámci okresu  6
v rámci kraje  0
do jiného kraje  5
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  10
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  5

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  23
v tom s 1 HD  22
se 2+ HD  1
Hospodařící domácnosti  24
v tom s 1 CD  24
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  24
v tom úplné rodiny  10
z toho se závisl. dětmi  1
neúplné rodiny  4
z toho se závisl. dětmi  2
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  10

10. Domovní fond
Domy úhrnem  44
z toho domy obydlené  23
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  23
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  23
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  5
1920-1945  3
1946-1980  10
1981-2001  3

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  23
z toho
podle
podlaží
1-2  23
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  22
plynem  0
ústředním topením  10

12. Bytový fond
Byty úhrnem  44
v tom byty obydlené  23
z toho v rodin. domech  23
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  21
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  4
slouží k rekreaci  17

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  23
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  20
v osobním vlastnictví  0
nájemní  0
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  5
2 místnosti  9
3 místnosti  5
4 místnosti  1
5+ místností  2

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  23
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  22
vlastní splachov.záchod  19
vlastní koupelna, sprchový kout  20
ústřední topení  10
etážové topení  3
průměrný
počet
osob na byt  2
osob na obytnou místnost 8+m2  0.88
obytné plochy na byt  56.14
obytné plochy na osobu  26.85
obytných místn. na byt  2.36


© Český statistický úřad, 2005