Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Minice, Kód obce: 562149, NUTS 4: CZ0314

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  37
z toho ženy  17
Muži svobodní  8
ženatí  11
rozvedení  0
ovdovělí  1
nezjištěno  0
Ženy svobodné  3
vdané  11
rozvedené  0
ovdovělé  3
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  37
v tom ve věku 0-4  1
5-14  2
15-19  1
20-29  6
30-39  5
40-49  2
50-59  11
60-64  0
65-74  2
75+nezj.  7

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  34
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  11
vyučení a stř. odborné bez mat.  11
úplné střední s maturitou  6
vyšší odborné a nástavbové  2
vysokoškolské  4
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  37
z toho
národnost
česká  37
moravská  0
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  37
Věřící  27
z toho církev římskokatolická  23
církev českosl. husitská  4
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  10
Nezjištěné vyznání  0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  37
Ekonomicky aktivní celkem  20
v tom zaměstnaní  18
z toho pracuj. důchodci  0
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  2
Ekonomicky neaktivní celkem  17
z toho nepracuj. důchodci  13
žáci, studenti, učni  3
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  37
Ekonomicky aktivní celkem  20
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  8
průmysl  6
stavebnictví  1
obchod,opravy motor. vozidel  2
doprava, pošty a telekomunikace  0
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  0
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  1

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  15
z toho v rámci obce  0
v rámci okresu  11
v rámci kraje  3
do jiného kraje  1
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  13
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  3

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  15
v tom s 1 HD  15
se 2+ HD  0
Hospodařící domácnosti  15
v tom s 1 CD  14
se 2+ CD  1
Cenzové domácnosti  16
v tom úplné rodiny  11
z toho se závisl. dětmi  4
neúplné rodiny  1
z toho se závisl. dětmi  0
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  4

10. Domovní fond
Domy úhrnem  19
z toho domy obydlené  15
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  15
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  15
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  7
1920-1945  4
1946-1980  4
1981-2001  0

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  15
z toho
podle
podlaží
1-2  15
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  6
vodovodem  15
plynem  0
ústředním topením  7

12. Bytový fond
Byty úhrnem  19
v tom byty obydlené  15
z toho v rodin. domech  15
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  4
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  2

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  15
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  13
v osobním vlastnictví  0
nájemní  0
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  1
2 místnosti  5
3 místnosti  6
4 místnosti  2
5+ místností  1

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  15
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  15
vlastní splachov.záchod  14
vlastní koupelna, sprchový kout  13
ústřední topení  7
etážové topení  1
průměrný
počet
osob na byt  2.47
osob na obytnou místnost 8+m2  0.82
obytné plochy na byt  56.13
obytné plochy na osobu  22.76
obytných místn. na byt  3


© Český statistický úřad, 2005