Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Hájek, Kód obce: 561690, NUTS 4: CZ0316

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  38
z toho ženy  21
Muži svobodní  10
ženatí  7
rozvedení  0
ovdovělí  0
nezjištěno  0
Ženy svobodné  8
vdané  6
rozvedené  2
ovdovělé  5
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  38
v tom ve věku 0-4  1
5-14  3
15-19  7
20-29  4
30-39  4
40-49  8
50-59  3
60-64  0
65-74  2
75+nezj.  6

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  34
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  14
vyučení a stř. odborné bez mat.  10
úplné střední s maturitou  4
vyšší odborné a nástavbové  1
vysokoškolské  3
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  38
z toho
národnost
česká  37
moravská  0
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  38
Věřící  17
z toho církev římskokatolická  16
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  19
Nezjištěné vyznání  2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  38
Ekonomicky aktivní celkem  14
v tom zaměstnaní  12
z toho pracuj. důchodci  0
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  2
Ekonomicky neaktivní celkem  23
z toho nepracuj. důchodci  12
žáci, studenti, učni  9
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  38
Ekonomicky aktivní celkem  14
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  2
průmysl  4
stavebnictví  0
obchod,opravy motor. vozidel  0
doprava, pošty a telekomunikace  1
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  1
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  1

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  12
z toho v rámci obce  0
v rámci okresu  5
v rámci kraje  5
do jiného kraje  0
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  7
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  6

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  13
v tom s 1 HD  11
se 2+ HD  2
Hospodařící domácnosti  15
v tom s 1 CD  15
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  15
v tom úplné rodiny  6
z toho se závisl. dětmi  2
neúplné rodiny  3
z toho se závisl. dětmi  2
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  5

10. Domovní fond
Domy úhrnem  18
z toho domy obydlené  13
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  13
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  13
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  8
1920-1945  4
1946-1980  1
1981-2001  0

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  13
z toho
podle
podlaží
1-2  13
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  12
plynem  0
ústředním topením  6

12. Bytový fond
Byty úhrnem  18
v tom byty obydlené  13
z toho v rodin. domech  13
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  5
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  4

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  13
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  12
v osobním vlastnictví  0
nájemní  0
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  0
2 místnosti  8
3 místnosti  3
4 místnosti  1
5+ místností  1

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  13
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  12
vlastní splachov.záchod  12
vlastní koupelna, sprchový kout  12
ústřední topení  6
etážové topení  0
průměrný
počet
osob na byt  2.92
osob na obytnou místnost 8+m2  1.09
obytné plochy na byt  76.15
obytné plochy na osobu  26.05
obytných místn. na byt  2.69


© Český statistický úřad, 2005