Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Hraběšice, Kód obce: 553387, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  101
z toho ženy  51
Muži svobodní  20
ženatí  26
rozvedení  2
ovdovělí  2
nezjištěno  0
Ženy svobodné  18
vdané  26
rozvedené  2
ovdovělé  5
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  101
v tom ve věku 0-4  8
5-14  7
15-19  6
20-29  20
30-39  12
40-49  11
50-59  14
60-64  7
65-74  7
75+nezj.  9

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  86
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  31
vyučení a stř. odborné bez mat.  26
úplné střední s maturitou  22
vyšší odborné a nástavbové  0
vysokoškolské  6
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  101
z toho
národnost
česká  86
moravská  3
slezská  0
slovenská  4
romská  0
polská  0
německá  8
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  101
Věřící  54
z toho církev římskokatolická  49
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  35
Nezjištěné vyznání  12

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  101
Ekonomicky aktivní celkem  46
v tom zaměstnaní  39
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  7
Ekonomicky neaktivní celkem  55
z toho nepracuj. důchodci  25
žáci, studenti, učni  15
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  101
Ekonomicky aktivní celkem  46
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  5
průmysl  8
stavebnictví  7
obchod,opravy motor. vozidel  5
doprava, pošty a telekomunikace  5
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  3
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  5

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  36
z toho v rámci obce  2
v rámci okresu  29
v rámci kraje  0
do jiného kraje  3
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  26
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  9

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  27
v tom s 1 HD  22
se 2+ HD  5
Hospodařící domácnosti  43
v tom s 1 CD  43
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  43
v tom úplné rodiny  23
z toho se závisl. dětmi  11
neúplné rodiny  4
z toho se závisl. dětmi  2
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  16

10. Domovní fond
Domy úhrnem  34
z toho domy obydlené  25
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  25
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  25
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  10
1920-1945  3
1946-1980  9
1981-2001  3

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  25
z toho
podle
podlaží
1-2  25
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  24
plynem  2
ústředním topením  10

12. Bytový fond
Byty úhrnem  36
v tom byty obydlené  27
z toho v rodin. domech  27
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  9
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  5

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  27
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  24
v osobním vlastnictví  0
nájemní  2
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  2
2 místnosti  9
3 místnosti  6
4 místnosti  7
5+ místností  3

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  27
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  26
vlastní splachov.záchod  24
vlastní koupelna, sprchový kout  25
ústřední topení  11
etážové topení  5
průměrný
počet
osob na byt  3.22
osob na obytnou místnost 8+m2  1.07
obytné plochy na byt  60.96
obytné plochy na osobu  18.92
obytných místn. na byt  3


© Český statistický úřad, 2005