Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Hrabová, Kód obce: 553221, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  557
z toho ženy  271
Muži svobodní  118
ženatí  146
rozvedení  15
ovdovělí  7
nezjištěno  0
Ženy svobodné  79
vdané  140
rozvedené  15
ovdovělé  37
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  557
v tom ve věku 0-4  24
5-14  73
15-19  33
20-29  89
30-39  66
40-49  79
50-59  71
60-64  33
65-74  53
75+nezj.  36

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  460
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  142
vyučení a stř. odborné bez mat.  207
úplné střední s maturitou  88
vyšší odborné a nástavbové  10
vysokoškolské  10
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  557
z toho
národnost
česká  501
moravská  47
slezská  0
slovenská  4
romská  0
polská  0
německá  1
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  557
Věřící  293
z toho církev římskokatolická  195
církev českosl. husitská  3
českobratrská církev evangel.  85
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  239
Nezjištěné vyznání  25

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  557
Ekonomicky aktivní celkem  263
v tom zaměstnaní  242
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  7
nezaměstnaní  21
Ekonomicky neaktivní celkem  294
z toho nepracuj. důchodci  147
žáci, studenti, učni  100
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  557
Ekonomicky aktivní celkem  263
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  36
průmysl  122
stavebnictví  22
obchod,opravy motor. vozidel  18
doprava, pošty a telekomunikace  13
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  11
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  15

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  231
z toho v rámci obce  42
v rámci okresu  158
v rámci kraje  9
do jiného kraje  13
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  160
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  68

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  173
v tom s 1 HD  140
se 2+ HD  33
Hospodařící domácnosti  209
v tom s 1 CD  201
se 2+ CD  8
Cenzové domácnosti  217
v tom úplné rodiny  135
z toho se závisl. dětmi  62
neúplné rodiny  19
z toho se závisl. dětmi  14
nerodinné domácnosti  7
domácnosti jednotlivců  56

10. Domovní fond
Domy úhrnem  158
z toho domy obydlené  142
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  134
bytové domy   7
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  134
obce, státu  4
SBD  0
domy
postavené
do 1919  25
1920-1945  13
1946-1980  79
1981-2001  24

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  142
z toho
podle
podlaží
1-2  140
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  123
vodovodem  140
plynem  0
ústředním topením  112

12. Bytový fond
Byty úhrnem  189
v tom byty obydlené  173
z toho v rodin. domech  153
v bytov. domech  19
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  16
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  9

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  173
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  127
v osobním vlastnictví  8
nájemní  12
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  26
2 místnosti  45
3 místnosti  43
4 místnosti  22
5+ místností  37

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  173
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  171
vlastní splachov.záchod  166
vlastní koupelna, sprchový kout  164
ústřední topení  127
etážové topení  10
průměrný
počet
osob na byt  3.22
osob na obytnou místnost 8+m2  1.03
obytné plochy na byt  55.56
obytné plochy na osobu  17.26
obytných místn. na byt  3.12


© Český statistický úřad, 2005