Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Janoušov, Kód obce: 553212, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  54
z toho ženy  26
Muži svobodní  13
ženatí  13
rozvedení  1
ovdovělí  0
nezjištěno  1
Ženy svobodné  4
vdané  12
rozvedené  2
ovdovělé  8
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  54
v tom ve věku 0-4  3
5-14  7
15-19  1
20-29  8
30-39  5
40-49  6
50-59  10
60-64  1
65-74  7
75+nezj.  6

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  44
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  18
vyučení a stř. odborné bez mat.  14
úplné střední s maturitou  8
vyšší odborné a nástavbové  2
vysokoškolské  1
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  54
z toho
národnost
česká  39
moravská  7
slezská  0
slovenská  1
romská  0
polská  1
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  54
Věřící  27
z toho církev římskokatolická  25
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  15
Nezjištěné vyznání  12

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  54
Ekonomicky aktivní celkem  23
v tom zaměstnaní  20
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  3
Ekonomicky neaktivní celkem  28
z toho nepracuj. důchodci  17
žáci, studenti, učni  8
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  54
Ekonomicky aktivní celkem  23
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  4
průmysl  2
stavebnictví  2
obchod,opravy motor. vozidel  2
doprava, pošty a telekomunikace  0
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  1
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  2

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  15
z toho v rámci obce  1
v rámci okresu  9
v rámci kraje  0
do jiného kraje  1
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  8
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  4

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  23
v tom s 1 HD  21
se 2+ HD  2
Hospodařící domácnosti  25
v tom s 1 CD  25
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  25
v tom úplné rodiny  12
z toho se závisl. dětmi  5
neúplné rodiny  2
z toho se závisl. dětmi  1
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  10

10. Domovní fond
Domy úhrnem  32
z toho domy obydlené  22
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  22
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  22
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  2
1920-1945  5
1946-1980  8
1981-2001  6

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  22
z toho
podle
podlaží
1-2  22
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  22
plynem  0
ústředním topením  13

12. Bytový fond
Byty úhrnem  33
v tom byty obydlené  23
z toho v rodin. domech  23
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  10
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2
slouží k rekreaci  4

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  23
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  16
v osobním vlastnictví  0
nájemní  0
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  5
2 místnosti  13
3 místnosti  1
4 místnosti  2
5+ místností  0

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  23
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  22
vlastní splachov.záchod  21
vlastní koupelna, sprchový kout  22
ústřední topení  14
etážové topení  4
průměrný
počet
osob na byt  2.35
osob na obytnou místnost 8+m2  1.29
obytné plochy na byt  37.86
obytné plochy na osobu  14.72
obytných místn. na byt  2


© Český statistický úřad, 2005