Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Vikantice, Kód obce: 553191, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  103
z toho ženy  49
Muži svobodní  29
ženatí  18
rozvedení  5
ovdovělí  1
nezjištěno  1
Ženy svobodné  19
vdané  18
rozvedené  3
ovdovělé  8
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  103
v tom ve věku 0-4  3
5-14  19
15-19  10
20-29  11
30-39  17
40-49  17
50-59  12
60-64  5
65-74  6
75+nezj.  3

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  81
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  33
vyučení a stř. odborné bez mat.  39
úplné střední s maturitou  6
vyšší odborné a nástavbové  1
vysokoškolské  0
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  103
z toho
národnost
česká  75
moravská  0
slezská  0
slovenská  12
romská  0
polská  0
německá  10
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  103
Věřící  37
z toho církev římskokatolická  28
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  48
Nezjištěné vyznání  18

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  103
Ekonomicky aktivní celkem  42
v tom zaměstnaní  26
z toho pracuj. důchodci  0
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  16
Ekonomicky neaktivní celkem  58
z toho nepracuj. důchodci  25
žáci, studenti, učni  27
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  103
Ekonomicky aktivní celkem  42
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  17
průmysl  12
stavebnictví  0
obchod,opravy motor. vozidel  1
doprava, pošty a telekomunikace  2
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  2
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  0

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  22
z toho v rámci obce  2
v rámci okresu  11
v rámci kraje  6
do jiného kraje  3
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  14
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  18

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  32
v tom s 1 HD  29
se 2+ HD  3
Hospodařící domácnosti  40
v tom s 1 CD  40
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  40
v tom úplné rodiny  19
z toho se závisl. dětmi  12
neúplné rodiny  8
z toho se závisl. dětmi  3
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  13

10. Domovní fond
Domy úhrnem  23
z toho domy obydlené  19
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  14
bytové domy   4
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  13
obce, státu  5
SBD  0
domy
postavené
do 1919  2
1920-1945  6
1946-1980  7
1981-2001  3

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  19
z toho
podle
podlaží
1-2  18
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  17
plynem  2
ústředním topením  12

12. Bytový fond
Byty úhrnem  37
v tom byty obydlené  32
z toho v rodin. domech  16
v bytov. domech  16
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  5
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  0

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  32
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  13
v osobním vlastnictví  0
nájemní  18
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  0
2 místnosti  5
3 místnosti  24
4 místnosti  0
5+ místností  1

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  32
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  2
vodovod v bytě  30
vlastní splachov.záchod  26
vlastní koupelna, sprchový kout  28
ústřední topení  24
etážové topení  2
průměrný
počet
osob na byt  2.78
osob na obytnou místnost 8+m2  1.02
obytné plochy na byt  47
obytné plochy na osobu  15.84
obytných místn. na byt  2.9


© Český statistický úřad, 2005