Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Sudkov, Kód obce: 541109, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1198
z toho ženy  612
Muži svobodní  263
ženatí  285
rozvedení  27
ovdovělí  11
nezjištěno  0
Ženy svobodné  206
vdané  283
rozvedené  50
ovdovělé  71
nezjištěno  2

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1198
v tom ve věku 0-4  66
5-14  158
15-19  78
20-29  208
30-39  165
40-49  149
50-59  184
60-64  54
65-74  70
75+nezj.  66

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  974
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  3
základní vč. neukončeného  287
vyučení a stř. odborné bez mat.  424
úplné střední s maturitou  202
vyšší odborné a nástavbové  18
vysokoškolské  32
nezjištěné vzdělání  8

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1198
z toho
národnost
česká  1094
moravská  65
slezská  0
slovenská  17
romská  0
polská  0
německá  4
ukrajinská  1
vietnamská  1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1198
Věřící  415
z toho církev římskokatolická  362
církev českosl. husitská  2
českobratrská církev evangel.  23
pravoslavná církev  2
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  660
Nezjištěné vyznání  123

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1198
Ekonomicky aktivní celkem  603
v tom zaměstnaní  550
z toho pracuj. důchodci  6
ženy na mat. dov.  9
nezaměstnaní  53
Ekonomicky neaktivní celkem  594
z toho nepracuj. důchodci  254
žáci, studenti, učni  209
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1198
Ekonomicky aktivní celkem  603
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  20
průmysl  263
stavebnictví  64
obchod,opravy motor. vozidel  53
doprava, pošty a telekomunikace  33
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  33
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  40

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  520
z toho v rámci obce  97
v rámci okresu  360
v rámci kraje  6
do jiného kraje  34
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  334
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  96

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  432
v tom s 1 HD  396
se 2+ HD  36
Hospodařící domácnosti  481
v tom s 1 CD  469
se 2+ CD  12
Cenzové domácnosti  493
v tom úplné rodiny  288
z toho se závisl. dětmi  143
neúplné rodiny  57
z toho se závisl. dětmi  40
nerodinné domácnosti  5
domácnosti jednotlivců  143

10. Domovní fond
Domy úhrnem  270
z toho domy obydlené  244
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  217
bytové domy   24
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  199
obce, státu  8
SBD  0
domy
postavené
do 1919  47
1920-1945  22
1946-1980  115
1981-2001  58

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  244
z toho
podle
podlaží
1-2  226
3-4  10
5+  2
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  42
vodovodem  241
plynem  4
ústředním topením  162

12. Bytový fond
Byty úhrnem  479
v tom byty obydlené  432
z toho v rodin. domech  278
v bytov. domech  151
byty neobydlené v obydl. domech  21
byty neobydlené v neobydl.domech  26
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  5
slouží k rekreaci  6

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  432
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  193
v osobním vlastnictví  65
nájemní  93
člena bytového družstva  4
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  73
2 místnosti  141
3 místnosti  115
4 místnosti  55
5+ místností  45

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  432
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  422
vlastní splachov.záchod  404
vlastní koupelna, sprchový kout  404
ústřední topení  181
etážové topení  84
průměrný
počet
osob na byt  2.73
osob na obytnou místnost 8+m2  1.01
obytné plochy na byt  50.3
obytné plochy na osobu  18.27
obytných místn. na byt  2.73


© Český statistický úřad, 2005