Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Staré Město, Kód obce: 541079, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  2145
z toho ženy  1067
Muži svobodní  531
ženatí  444
rozvedení  80
ovdovělí  12
nezjištěno  11
Ženy svobodné  405
vdané  443
rozvedené  93
ovdovělé  121
nezjištěno  5

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  2145
v tom ve věku 0-4  129
5-14  290
15-19  174
20-29  397
30-39  273
40-49  331
50-59  250
60-64  82
65-74  149
75+nezj.  70

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1726
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  27
základní vč. neukončeného  593
vyučení a stř. odborné bez mat.  664
úplné střední s maturitou  297
vyšší odborné a nástavbové  41
vysokoškolské  76
nezjištěné vzdělání  28

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  2145
z toho
národnost
česká  1787
moravská  92
slezská  0
slovenská  161
romská  4
polská  3
německá  30
ukrajinská  2
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  2145
Věřící  717
z toho církev římskokatolická  598
církev českosl. husitská  11
českobratrská církev evangel.  28
pravoslavná církev  8
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1
Bez vyznání  1239
Nezjištěné vyznání  189

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  2145
Ekonomicky aktivní celkem  1052
v tom zaměstnaní  785
z toho pracuj. důchodci  7
ženy na mat. dov.  22
nezaměstnaní  267
Ekonomicky neaktivní celkem  1070
z toho nepracuj. důchodci  424
žáci, studenti, učni  400
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  23

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  2145
Ekonomicky aktivní celkem  1052
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  154
průmysl  271
stavebnictví  97
obchod,opravy motor. vozidel  63
doprava, pošty a telekomunikace  47
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  78
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  82

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  693
z toho v rámci obce  397
v rámci okresu  173
v rámci kraje  23
do jiného kraje  84
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  175
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  40

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  719
v tom s 1 HD  634
se 2+ HD  85
Hospodařící domácnosti  833
v tom s 1 CD  817
se 2+ CD  16
Cenzové domácnosti  849
v tom úplné rodiny  477
z toho se závisl. dětmi  252
neúplné rodiny  113
z toho se závisl. dětmi  66
nerodinné domácnosti  20
domácnosti jednotlivců  239

10. Domovní fond
Domy úhrnem  433
z toho domy obydlené  382
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  303
bytové domy   67
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  275
obce, státu  60
SBD  4
domy
postavené
do 1919  80
1920-1945  57
1946-1980  129
1981-2001  102

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  382
z toho
podle
podlaží
1-2  338
3-4  34
5+  2
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  194
vodovodem  375
plynem  8
ústředním topením  269

12. Bytový fond
Byty úhrnem  808
v tom byty obydlené  719
z toho v rodin. domech  322
v bytov. domech  383
byty neobydlené v obydl. domech  37
byty neobydlené v neobydl.domech  52
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  9
slouží k rekreaci  23

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  719
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  233
v osobním vlastnictví  4
nájemní  426
člena bytového družstva  10
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  51
2 místnosti  252
3 místnosti  239
4 místnosti  116
5+ místností  38

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  719
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  701
vlastní splachov.záchod  679
vlastní koupelna, sprchový kout  684
ústřední topení  414
etážové topení  123
průměrný
počet
osob na byt  2.94
osob na obytnou místnost 8+m2  1.09
obytné plochy na byt  50.47
obytné plochy na osobu  16.64
obytných místn. na byt  2.79


© Český statistický úřad, 2005