Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Hradiště, Kód obce: 541001, NUTS 4: CZ0326

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  29
z toho ženy  14
Muži svobodní  7
ženatí  5
rozvedení  1
ovdovělí  2
nezjištěno  0
Ženy svobodné  3
vdané  5
rozvedené  4
ovdovělé  2
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  29
v tom ve věku 0-4  0
5-14  2
15-19  2
20-29  7
30-39  0
40-49  4
50-59  5
60-64  2
65-74  3
75+nezj.  4

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  27
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  11
vyučení a stř. odborné bez mat.  11
úplné střední s maturitou  3
vyšší odborné a nástavbové  0
vysokoškolské  2
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  29
z toho
národnost
česká  29
moravská  0
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  29
Věřící  7
z toho církev římskokatolická  7
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  16
Nezjištěné vyznání  6

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  29
Ekonomicky aktivní celkem  16
v tom zaměstnaní  13
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  3
Ekonomicky neaktivní celkem  13
z toho nepracuj. důchodci  9
žáci, studenti, učni  4
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  29
Ekonomicky aktivní celkem  16
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  8
průmysl  1
stavebnictví  1
obchod,opravy motor. vozidel  1
doprava, pošty a telekomunikace  0
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  0
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  1

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  8
z toho v rámci obce  0
v rámci okresu  4
v rámci kraje  0
do jiného kraje  4
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  6
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  3

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  11
v tom s 1 HD  9
se 2+ HD  2
Hospodařící domácnosti  14
v tom s 1 CD  14
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  14
v tom úplné rodiny  6
z toho se závisl. dětmi  2
neúplné rodiny  2
z toho se závisl. dětmi  2
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  5

10. Domovní fond
Domy úhrnem  29
z toho domy obydlené  10
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  10
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  9
obce, státu  1
SBD  0
domy
postavené
do 1919  6
1920-1945  2
1946-1980  2
1981-2001  0

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  10
z toho
podle
podlaží
1-2  10
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  9
plynem  2
ústředním topením  6

12. Bytový fond
Byty úhrnem  30
v tom byty obydlené  11
z toho v rodin. domech  11
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  19
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  16

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  11
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  7
v osobním vlastnictví  0
nájemní  2
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  3
2 místnosti  4
3 místnosti  3
4 místnosti  0
5+ místností  1

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  11
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  10
vlastní splachov.záchod  9
vlastní koupelna, sprchový kout  10
ústřední topení  2
etážové topení  5
průměrný
počet
osob na byt  2.55
osob na obytnou místnost 8+m2  1.12
obytné plochy na byt  49.91
obytné plochy na osobu  19.61
obytných místn. na byt  2.27


© Český statistický úřad, 2005