Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Rovensko, Kód obce: 540919, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  732
z toho ženy  362
Muži svobodní  158
ženatí  174
rozvedení  17
ovdovělí  18
nezjištěno  3
Ženy svobodné  129
vdané  175
rozvedené  11
ovdovělé  45
nezjištěno  2

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  732
v tom ve věku 0-4  48
5-14  97
15-19  42
20-29  142
30-39  83
40-49  100
50-59  95
60-64  27
65-74  58
75+nezj.  40

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  587
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  142
vyučení a stř. odborné bez mat.  245
úplné střední s maturitou  158
vyšší odborné a nástavbové  18
vysokoškolské  23
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  732
z toho
národnost
česká  679
moravská  42
slezská  0
slovenská  2
romská  7
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  732
Věřící  348
z toho církev římskokatolická  326
církev českosl. husitská  2
českobratrská církev evangel.  3
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  2
Bez vyznání  309
Nezjištěné vyznání  75

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  732
Ekonomicky aktivní celkem  353
v tom zaměstnaní  312
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  8
nezaměstnaní  41
Ekonomicky neaktivní celkem  379
z toho nepracuj. důchodci  161
žáci, studenti, učni  129
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  732
Ekonomicky aktivní celkem  353
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  32
průmysl  135
stavebnictví  41
obchod,opravy motor. vozidel  32
doprava, pošty a telekomunikace  21
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  16
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  19

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  284
z toho v rámci obce  35
v rámci okresu  206
v rámci kraje  5
do jiného kraje  28
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  216
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  70

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  251
v tom s 1 HD  229
se 2+ HD  22
Hospodařící domácnosti  273
v tom s 1 CD  267
se 2+ CD  6
Cenzové domácnosti  279
v tom úplné rodiny  178
z toho se závisl. dětmi  87
neúplné rodiny  32
z toho se závisl. dětmi  19
nerodinné domácnosti  5
domácnosti jednotlivců  64

10. Domovní fond
Domy úhrnem  223
z toho domy obydlené  197
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  193
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  194
obce, státu  1
SBD  1
domy
postavené
do 1919  26
1920-1945  22
1946-1980  97
1981-2001  50

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  197
z toho
podle
podlaží
1-2  195
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  10
vodovodem  195
plynem  1
ústředním topením  155

12. Bytový fond
Byty úhrnem  286
v tom byty obydlené  251
z toho v rodin. domech  244
v bytov. domech  4
byty neobydlené v obydl. domech  9
byty neobydlené v neobydl.domech  26
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  11

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  251
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  189
v osobním vlastnictví  0
nájemní  4
člena bytového družstva  3
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  15
2 místnosti  72
3 místnosti  76
4 místnosti  51
5+ místností  37

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  251
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  249
vlastní splachov.záchod  224
vlastní koupelna, sprchový kout  235
ústřední topení  173
etážové topení  12
průměrný
počet
osob na byt  2.92
osob na obytnou místnost 8+m2  0.93
obytné plochy na byt  58.5
obytné plochy na osobu  20.06
obytných místn. na byt  3.13


© Český statistický úřad, 2005