Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Rájec, Kód obce: 540854, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  470
z toho ženy  227
Muži svobodní  97
ženatí  127
rozvedení  9
ovdovělí  9
nezjištěno  1
Ženy svobodné  73
vdané  126
rozvedené  4
ovdovělé  23
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  470
v tom ve věku 0-4  18
5-14  78
15-19  25
20-29  65
30-39  62
40-49  51
50-59  69
60-64  27
65-74  38
75+nezj.  37

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  374
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  110
vyučení a stř. odborné bez mat.  184
úplné střední s maturitou  61
vyšší odborné a nástavbové  4
vysokoškolské  12
nezjištěné vzdělání  3

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  470
z toho
národnost
česká  423
moravská  40
slezská  0
slovenská  3
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  470
Věřící  306
z toho církev římskokatolická  297
církev českosl. husitská  7
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  138
Nezjištěné vyznání  26

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  470
Ekonomicky aktivní celkem  206
v tom zaměstnaní  198
z toho pracuj. důchodci  5
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  8
Ekonomicky neaktivní celkem  264
z toho nepracuj. důchodci  129
žáci, studenti, učni  90
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  470
Ekonomicky aktivní celkem  206
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  16
průmysl  102
stavebnictví  17
obchod,opravy motor. vozidel  14
doprava, pošty a telekomunikace  8
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  4
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  22

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  182
z toho v rámci obce  10
v rámci okresu  152
v rámci kraje  3
do jiného kraje  15
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  147
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  49

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  161
v tom s 1 HD  145
se 2+ HD  16
Hospodařící domácnosti  180
v tom s 1 CD  178
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  182
v tom úplné rodiny  126
z toho se závisl. dětmi  57
neúplné rodiny  7
z toho se závisl. dětmi  4
nerodinné domácnosti  3
domácnosti jednotlivců  46

10. Domovní fond
Domy úhrnem  144
z toho domy obydlené  129
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  127
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  126
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  23
1920-1945  6
1946-1980  72
1981-2001  28

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  129
z toho
podle
podlaží
1-2  127
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  125
plynem  94
ústředním topením  108

12. Bytový fond
Byty úhrnem  180
v tom byty obydlené  161
z toho v rodin. domech  158
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  4
byty neobydlené v neobydl.domech  15
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  5

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  161
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  123
v osobním vlastnictví  0
nájemní  4
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  19
2 místnosti  42
3 místnosti  35
4 místnosti  41
5+ místností  22

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  161
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  113
vodovod v bytě  156
vlastní splachov.záchod  147
vlastní koupelna, sprchový kout  150
ústřední topení  118
etážové topení  7
průměrný
počet
osob na byt  2.92
osob na obytnou místnost 8+m2  0.94
obytné plochy na byt  61.41
obytné plochy na osobu  20.77
obytných místn. na byt  3.14


© Český statistický úřad, 2005