Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Písařov, Kód obce: 540650, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  705
z toho ženy  366
Muži svobodní  151
ženatí  163
rozvedení  16
ovdovělí  8
nezjištěno  1
Ženy svobodné  136
vdané  159
rozvedené  16
ovdovělé  55
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  705
v tom ve věku 0-4  26
5-14  105
15-19  43
20-29  119
30-39  88
40-49  99
50-59  90
60-64  29
65-74  69
75+nezj.  37

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  574
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  5
základní vč. neukončeného  201
vyučení a stř. odborné bez mat.  201
úplné střední s maturitou  123
vyšší odborné a nástavbové  14
vysokoškolské  27
nezjištěné vzdělání  3

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  705
z toho
národnost
česká  651
moravská  21
slezská  0
slovenská  9
romská  0
polská  5
německá  2
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  705
Věřící  400
z toho církev římskokatolická  363
církev českosl. husitská  3
českobratrská církev evangel.  25
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  204
Nezjištěné vyznání  101

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  705
Ekonomicky aktivní celkem  327
v tom zaměstnaní  294
z toho pracuj. důchodci  3
ženy na mat. dov.  4
nezaměstnaní  33
Ekonomicky neaktivní celkem  376
z toho nepracuj. důchodci  174
žáci, studenti, učni  147
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  705
Ekonomicky aktivní celkem  327
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  27
průmysl  156
stavebnictví  13
obchod,opravy motor. vozidel  25
doprava, pošty a telekomunikace  19
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  24
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  37

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  277
z toho v rámci obce  51
v rámci okresu  124
v rámci kraje  5
do jiného kraje  96
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  201
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  42

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  239
v tom s 1 HD  205
se 2+ HD  34
Hospodařící domácnosti  280
v tom s 1 CD  274
se 2+ CD  6
Cenzové domácnosti  286
v tom úplné rodiny  163
z toho se závisl. dětmi  79
neúplné rodiny  27
z toho se závisl. dětmi  15
nerodinné domácnosti  4
domácnosti jednotlivců  92

10. Domovní fond
Domy úhrnem  266
z toho domy obydlené  185
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  179
bytové domy   5
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  177
obce, státu  5
SBD  0
domy
postavené
do 1919  41
1920-1945  37
1946-1980  71
1981-2001  33

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  185
z toho
podle
podlaží
1-2  176
3-4  8
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  28
vodovodem  183
plynem  3
ústředním topením  114

12. Bytový fond
Byty úhrnem  330
v tom byty obydlené  239
z toho v rodin. domech  209
v bytov. domech  30
byty neobydlené v obydl. domech  10
byty neobydlené v neobydl.domech  81
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  2
slouží k rekreaci  68

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  239
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  168
v osobním vlastnictví  13
nájemní  28
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  21
2 místnosti  69
3 místnosti  82
4 místnosti  41
5+ místností  25

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  239
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  235
vlastní splachov.záchod  210
vlastní koupelna, sprchový kout  222
ústřední topení  127
etážové topení  29
průměrný
počet
osob na byt  2.9
osob na obytnou místnost 8+m2  0.99
obytné plochy na byt  53.69
obytné plochy na osobu  18.41
obytných místn. na byt  2.94


© Český statistický úřad, 2005