Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Pavlov, Kód obce: 540609, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  585
z toho ženy  288
Muži svobodní  131
ženatí  145
rozvedení  14
ovdovělí  5
nezjištěno  2
Ženy svobodné  99
vdané  142
rozvedené  11
ovdovělé  36
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  585
v tom ve věku 0-4  30
5-14  78
15-19  48
20-29  97
30-39  70
40-49  69
50-59  83
60-64  28
65-74  43
75+nezj.  39

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  477
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  167
vyučení a stř. odborné bez mat.  202
úplné střední s maturitou  75
vyšší odborné a nástavbové  5
vysokoškolské  11
nezjištěné vzdělání  16

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  585
z toho
národnost
česká  508
moravská  42
slezská  0
slovenská  6
romská  0
polská  1
německá  2
ukrajinská  1
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  585
Věřící  244
z toho církev římskokatolická  196
církev českosl. husitská  33
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  4
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1
Bez vyznání  235
Nezjištěné vyznání  106

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  585
Ekonomicky aktivní celkem  264
v tom zaměstnaní  230
z toho pracuj. důchodci  7
ženy na mat. dov.  4
nezaměstnaní  34
Ekonomicky neaktivní celkem  313
z toho nepracuj. důchodci  137
žáci, studenti, učni  113
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  585
Ekonomicky aktivní celkem  264
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  29
průmysl  122
stavebnictví  18
obchod,opravy motor. vozidel  7
doprava, pošty a telekomunikace  9
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  17
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  12

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  212
z toho v rámci obce  13
v rámci okresu  182
v rámci kraje  5
do jiného kraje  3
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  176
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  67

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  203
v tom s 1 HD  186
se 2+ HD  17
Hospodařící domácnosti  220
v tom s 1 CD  217
se 2+ CD  3
Cenzové domácnosti  223
v tom úplné rodiny  143
z toho se závisl. dětmi  74
neúplné rodiny  17
z toho se závisl. dětmi  12
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  62

10. Domovní fond
Domy úhrnem  223
z toho domy obydlené  168
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  162
bytové domy   3
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  163
obce, státu  3
SBD  1
domy
postavené
do 1919  46
1920-1945  16
1946-1980  64
1981-2001  38

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  168
z toho
podle
podlaží
1-2  164
3-4  2
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  23
vodovodem  159
plynem  7
ústředním topením  132

12. Bytový fond
Byty úhrnem  264
v tom byty obydlené  203
z toho v rodin. domech  186
v bytov. domech  13
byty neobydlené v obydl. domech  6
byty neobydlené v neobydl.domech  55
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  7
slouží k rekreaci  32

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  203
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  137
v osobním vlastnictví  6
nájemní  6
člena bytového družstva  3
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  14
2 místnosti  65
3 místnosti  67
4 místnosti  29
5+ místností  25

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  203
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  3
vodovod v bytě  192
vlastní splachov.záchod  175
vlastní koupelna, sprchový kout  184
ústřední topení  130
etážové topení  16
průměrný
počet
osob na byt  2.88
osob na obytnou místnost 8+m2  0.98
obytné plochy na byt  55.78
obytné plochy na osobu  19.07
obytných místn. na byt  2.97


© Český statistický úřad, 2005