Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Palonín, Kód obce: 540595, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  333
z toho ženy  158
Muži svobodní  76
ženatí  82
rozvedení  11
ovdovělí  5
nezjištěno  1
Ženy svobodné  43
vdané  80
rozvedené  6
ovdovělé  29
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  333
v tom ve věku 0-4  10
5-14  36
15-19  24
20-29  62
30-39  35
40-49  51
50-59  52
60-64  12
65-74  30
75+nezj.  21

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  287
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  70
vyučení a stř. odborné bez mat.  142
úplné střední s maturitou  59
vyšší odborné a nástavbové  9
vysokoškolské  6
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  333
z toho
národnost
česká  299
moravská  31
slezská  0
slovenská  2
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  333
Věřící  107
z toho církev římskokatolická  99
církev českosl. husitská  7
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  224
Nezjištěné vyznání  2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  333
Ekonomicky aktivní celkem  171
v tom zaměstnaní  155
z toho pracuj. důchodci  3
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  16
Ekonomicky neaktivní celkem  161
z toho nepracuj. důchodci  84
žáci, studenti, učni  54
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  333
Ekonomicky aktivní celkem  171
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  18
průmysl  95
stavebnictví  10
obchod,opravy motor. vozidel  9
doprava, pošty a telekomunikace  5
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  3
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  18

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  147
z toho v rámci obce  12
v rámci okresu  115
v rámci kraje  12
do jiného kraje  7
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  124
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  48

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  107
v tom s 1 HD  89
se 2+ HD  18
Hospodařící domácnosti  128
v tom s 1 CD  125
se 2+ CD  3
Cenzové domácnosti  131
v tom úplné rodiny  82
z toho se závisl. dětmi  36
neúplné rodiny  15
z toho se závisl. dětmi  3
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  33

10. Domovní fond
Domy úhrnem  128
z toho domy obydlené  102
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  99
bytové domy   2
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  99
obce, státu  1
SBD  0
domy
postavené
do 1919  26
1920-1945  9
1946-1980  49
1981-2001  17

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  102
z toho
podle
podlaží
1-2  100
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  44
vodovodem  101
plynem  60
ústředním topením  79

12. Bytový fond
Byty úhrnem  133
v tom byty obydlené  107
z toho v rodin. domech  102
v bytov. domech  5
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  26
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  4
slouží k rekreaci  10

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  107
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  90
v osobním vlastnictví  0
nájemní  5
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  5
2 místnosti  27
3 místnosti  36
4 místnosti  18
5+ místností  21

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  107
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  59
vodovod v bytě  107
vlastní splachov.záchod  99
vlastní koupelna, sprchový kout  103
ústřední topení  64
etážové topení  14
průměrný
počet
osob na byt  3.1
osob na obytnou místnost 8+m2  0.93
obytné plochy na byt  62.33
obytné plochy na osobu  20.09
obytných místn. na byt  3.33


© Český statistický úřad, 2005