Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Mohelnice, Kód obce: 540471, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  9847
z toho ženy  4980
Muži svobodní  2146
ženatí  2275
rozvedení  360
ovdovělí  73
nezjištěno  13
Ženy svobodné  1678
vdané  2285
rozvedené  469
ovdovělé  535
nezjištěno  13

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  9847
v tom ve věku 0-4  444
5-14  1285
15-19  716
20-29  1693
30-39  1372
40-49  1503
50-59  1332
60-64  388
65-74  621
75+nezj.  493

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  8118
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  28
základní vč. neukončeného  2117
vyučení a stř. odborné bez mat.  3176
úplné střední s maturitou  2011
vyšší odborné a nástavbové  214
vysokoškolské  510
nezjištěné vzdělání  62

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  9847
z toho
národnost
česká  8956
moravská  606
slezská  2
slovenská  94
romská  8
polská  8
německá  22
ukrajinská  12
vietnamská  3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  9847
Věřící  2634
z toho církev římskokatolická  2155
církev českosl. husitská  157
českobratrská církev evangel.  55
pravoslavná církev  73
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  3
Bez vyznání  6493
Nezjištěné vyznání  720

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  9847
Ekonomicky aktivní celkem  5217
v tom zaměstnaní  4738
z toho pracuj. důchodci  93
ženy na mat. dov.  73
nezaměstnaní  479
Ekonomicky neaktivní celkem  4610
z toho nepracuj. důchodci  1912
žáci, studenti, učni  1889
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  20

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  9847
Ekonomicky aktivní celkem  5217
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  207
průmysl  2452
stavebnictví  281
obchod,opravy motor. vozidel  393
doprava, pošty a telekomunikace  284
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  264
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  420

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  4408
z toho v rámci obce  3192
v rámci okresu  712
v rámci kraje  191
do jiného kraje  203
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  829
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  329

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  3579
v tom s 1 HD  3305
se 2+ HD  274
Hospodařící domácnosti  3931
v tom s 1 CD  3869
se 2+ CD  62
Cenzové domácnosti  3995
v tom úplné rodiny  2326
z toho se závisl. dětmi  1162
neúplné rodiny  531
z toho se závisl. dětmi  346
nerodinné domácnosti  49
domácnosti jednotlivců  1089

10. Domovní fond
Domy úhrnem  1453
z toho domy obydlené  1324
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  1100
bytové domy   200
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  1099
obce, státu  63
SBD  40
domy
postavené
do 1919  224
1920-1945  203
1946-1980  488
1981-2001  398

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  1324
z toho
podle
podlaží
1-2  1139
3-4  111
5+  64
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  811
vodovodem  1305
plynem  895
ústředním topením  1061

12. Bytový fond
Byty úhrnem  3844
v tom byty obydlené  3579
z toho v rodin. domech  1247
v bytov. domech  2306
byty neobydlené v obydl. domech  132
byty neobydlené v neobydl.domech  133
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  19
slouží k rekreaci  28

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  3579
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  1026
v osobním vlastnictví  404
nájemní  945
člena bytového družstva  958
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  466
2 místnosti  1230
3 místnosti  1308
4 místnosti  342
5+ místností  207

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  3579
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  2599
vodovod v bytě  3547
vlastní splachov.záchod  3497
vlastní koupelna, sprchový kout  3508
ústřední topení  3051
etážové topení  218
průměrný
počet
osob na byt  2.73
osob na obytnou místnost 8+m2  1.05
obytné plochy na byt  46.61
obytné plochy na osobu  16.97
obytných místn. na byt  2.62


© Český statistický úřad, 2005