Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Libina, Kód obce: 539961, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  3482
z toho ženy  1781
Muži svobodní  717
ženatí  815
rozvedení  104
ovdovělí  46
nezjištěno  19
Ženy svobodné  627
vdané  798
rozvedené  106
ovdovělé  242
nezjištěno  8

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  3482
v tom ve věku 0-4  183
5-14  419
15-19  231
20-29  623
30-39  411
40-49  472
50-59  499
60-64  136
65-74  294
75+nezj.  214

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  2880
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  6
základní vč. neukončeného  808
vyučení a stř. odborné bez mat.  1288
úplné střední s maturitou  545
vyšší odborné a nástavbové  51
vysokoškolské  106
nezjištěné vzdělání  76

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  3482
z toho
národnost
česká  3094
moravská  288
slezská  0
slovenská  30
romská  2
polská  4
německá  5
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  3482
Věřící  1071
z toho církev římskokatolická  934
církev českosl. husitská  20
českobratrská církev evangel.  14
pravoslavná církev  47
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  10
Bez vyznání  2054
Nezjištěné vyznání  357

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  3482
Ekonomicky aktivní celkem  1703
v tom zaměstnaní  1471
z toho pracuj. důchodci  25
ženy na mat. dov.  36
nezaměstnaní  232
Ekonomicky neaktivní celkem  1735
z toho nepracuj. důchodci  817
žáci, studenti, učni  584
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  44

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  3482
Ekonomicky aktivní celkem  1703
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  108
průmysl  704
stavebnictví  153
obchod,opravy motor. vozidel  118
doprava, pošty a telekomunikace  95
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  61
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  146

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  1324
z toho v rámci obce  534
v rámci okresu  402
v rámci kraje  231
do jiného kraje  75
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  591
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  168

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  1133
v tom s 1 HD  1010
se 2+ HD  123
Hospodařící domácnosti  1281
v tom s 1 CD  1255
se 2+ CD  26
Cenzové domácnosti  1308
v tom úplné rodiny  830
z toho se závisl. dětmi  390
neúplné rodiny  148
z toho se závisl. dětmi  88
nerodinné domácnosti  19
domácnosti jednotlivců  311

10. Domovní fond
Domy úhrnem  916
z toho domy obydlené  788
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  729
bytové domy   43
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  722
obce, státu  31
SBD  14
domy
postavené
do 1919  195
1920-1945  164
1946-1980  255
1981-2001  160

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  788
z toho
podle
podlaží
1-2  743
3-4  19
5+  13
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  197
vodovodem  765
plynem  282
ústředním topením  590

12. Bytový fond
Byty úhrnem  1285
v tom byty obydlené  1133
z toho v rodin. domech  822
v bytov. domech  295
byty neobydlené v obydl. domech  22
byty neobydlené v neobydl.domech  130
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  10
slouží k rekreaci  45

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  1133
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  708
v osobním vlastnictví  18
nájemní  183
člena bytového družstva  118
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  76
2 místnosti  296
3 místnosti  433
4 místnosti  180
5+ místností  135

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  1133
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  316
vodovod v bytě  1098
vlastní splachov.záchod  1045
vlastní koupelna, sprchový kout  1042
ústřední topení  817
etážové topení  106
průměrný
počet
osob na byt  2.99
osob na obytnou místnost 8+m2  0.99
obytné plochy na byt  56.2
obytné plochy na osobu  18.61
obytných místn. na byt  3.05


© Český statistický úřad, 2005