Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Nymburk, Kód obce: 537004, NUTS 4: CZ0218

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  14407
z toho ženy  7482
Muži svobodní  2802
ženatí  3323
rozvedení  586
ovdovělí  178
nezjištěno  36
Ženy svobodné  2406
vdané  3358
rozvedené  787
ovdovělé  896
nezjištěno  35

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  14407
v tom ve věku 0-4  522
5-14  1625
15-19  1059
20-29  2403
30-39  1863
40-49  2192
50-59  2243
60-64  638
65-74  1105
75+nezj.  757

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  12260
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  35
základní vč. neukončeného  2253
vyučení a stř. odborné bez mat.  4568
úplné střední s maturitou  3542
vyšší odborné a nástavbové  647
vysokoškolské  1049
nezjištěné vzdělání  166

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  14407
z toho
národnost
česká  13882
moravská  12
slezská  0
slovenská  127
romská  60
polská  17
německá  13
ukrajinská  25
vietnamská  13

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  14407
Věřící  2939
z toho církev římskokatolická  2029
církev českosl. husitská  236
českobratrská církev evangel.  373
pravoslavná církev  17
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  47
Bez vyznání  10493
Nezjištěné vyznání  975

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  14407
Ekonomicky aktivní celkem  7872
v tom zaměstnaní  7126
z toho pracuj. důchodci  253
ženy na mat. dov.  199
nezaměstnaní  746
Ekonomicky neaktivní celkem  6446
z toho nepracuj. důchodci  2987
žáci, studenti, učni  2498
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  89

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  14407
Ekonomicky aktivní celkem  7872
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  108
průmysl  1797
stavebnictví  430
obchod,opravy motor. vozidel  756
doprava, pošty a telekomunikace  1014
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  667
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  949

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  6323
z toho v rámci obce  3770
v rámci okresu  993
v rámci kraje  416
do jiného kraje  877
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  1912
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  553

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  5574
v tom s 1 HD  5152
se 2+ HD  422
Hospodařící domácnosti  6101
v tom s 1 CD  6039
se 2+ CD  62
Cenzové domácnosti  6165
v tom úplné rodiny  3288
z toho se závisl. dětmi  1485
neúplné rodiny  932
z toho se závisl. dětmi  573
nerodinné domácnosti  61
domácnosti jednotlivců  1884

10. Domovní fond
Domy úhrnem  2139
z toho domy obydlené  1951
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  1527
bytové domy   369
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  1523
obce, státu  115
SBD  114
domy
postavené
do 1919  369
1920-1945  564
1946-1980  571
1981-2001  410

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  1951
z toho
podle
podlaží
1-2  1596
3-4  261
5+  77
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  1518
vodovodem  1921
plynem  1611
ústředním topením  1202

12. Bytový fond
Byty úhrnem  6020
v tom byty obydlené  5574
z toho v rodin. domech  1765
v bytov. domech  3730
byty neobydlené v obydl. domech  254
byty neobydlené v neobydl.domech  192
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  34
slouží k rekreaci  20

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  5574
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  1515
v osobním vlastnictví  1165
nájemní  1398
člena bytového družstva  1093
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  771
2 místnosti  1565
3 místnosti  2233
4 místnosti  641
5+ místností  303

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  5574
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  4603
vodovod v bytě  5505
vlastní splachov.záchod  5402
vlastní koupelna, sprchový kout  5372
ústřední topení  3609
etážové topení  610
průměrný
počet
osob na byt  2.56
osob na obytnou místnost 8+m2  0.96
obytné plochy na byt  48.38
obytné plochy na osobu  18.67
obytných místn. na byt  2.69


© Český statistický úřad, 2005