Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Kosov, Kód obce: 536814, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  283
z toho ženy  152
Muži svobodní  58
ženatí  61
rozvedení  7
ovdovělí  4
nezjištěno  1
Ženy svobodné  61
vdané  61
rozvedené  9
ovdovělé  21
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  283
v tom ve věku 0-4  21
5-14  40
15-19  19
20-29  53
30-39  35
40-49  44
50-59  30
60-64  9
65-74  17
75+nezj.  15

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  222
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  63
vyučení a stř. odborné bez mat.  96
úplné střední s maturitou  45
vyšší odborné a nástavbové  4
vysokoškolské  12
nezjištěné vzdělání  1

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  283
z toho
národnost
česká  266
moravská  12
slezská  0
slovenská  3
romská  0
polská  0
německá  1
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  283
Věřící  147
z toho církev římskokatolická  136
církev českosl. husitská  2
českobratrská církev evangel.  2
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  94
Nezjištěné vyznání  42

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  283
Ekonomicky aktivní celkem  132
v tom zaměstnaní  111
z toho pracuj. důchodci  2
ženy na mat. dov.  3
nezaměstnaní  21
Ekonomicky neaktivní celkem  150
z toho nepracuj. důchodci  52
žáci, studenti, učni  58
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  283
Ekonomicky aktivní celkem  132
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  15
průmysl  40
stavebnictví  18
obchod,opravy motor. vozidel  12
doprava, pošty a telekomunikace  12
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  6
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  11

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  102
z toho v rámci obce  8
v rámci okresu  67
v rámci kraje  2
do jiného kraje  21
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  74
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  38

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  101
v tom s 1 HD  96
se 2+ HD  5
Hospodařící domácnosti  106
v tom s 1 CD  105
se 2+ CD  1
Cenzové domácnosti  107
v tom úplné rodiny  62
z toho se závisl. dětmi  39
neúplné rodiny  13
z toho se závisl. dětmi  7
nerodinné domácnosti  1
domácnosti jednotlivců  31

10. Domovní fond
Domy úhrnem  104
z toho domy obydlené  79
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  77
bytové domy   1
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  76
obce, státu  1
SBD  1
domy
postavené
do 1919  20
1920-1945  9
1946-1980  31
1981-2001  18

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  79
z toho
podle
podlaží
1-2  78
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  78
plynem  2
ústředním topením  51

12. Bytový fond
Byty úhrnem  127
v tom byty obydlené  101
z toho v rodin. domech  96
v bytov. domech  4
byty neobydlené v obydl. domech  1
byty neobydlené v neobydl.domech  25
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  3
slouží k rekreaci  8

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  101
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  85
v osobním vlastnictví  0
nájemní  1
člena bytového družstva  4
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  13
2 místnosti  39
3 místnosti  26
4 místnosti  12
5+ místností  9

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  101
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  2
vodovod v bytě  99
vlastní splachov.záchod  89
vlastní koupelna, sprchový kout  94
ústřední topení  71
etážové topení  2
průměrný
počet
osob na byt  2.8
osob na obytnou místnost 8+m2  1.06
obytné plochy na byt  51.95
obytné plochy na osobu  18.17
obytných místn. na byt  2.7


© Český statistický úřad, 2005