Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Kamenná, Kód obce: 536571, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  577
z toho ženy  282
Muži svobodní  132
ženatí  141
rozvedení  17
ovdovělí  5
nezjištěno  0
Ženy svobodné  93
vdané  141
rozvedené  19
ovdovělé  28
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  577
v tom ve věku 0-4  21
5-14  75
15-19  34
20-29  98
30-39  73
40-49  77
50-59  100
60-64  24
65-74  46
75+nezj.  29

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  481
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  3
základní vč. neukončeného  166
vyučení a stř. odborné bez mat.  211
úplné střední s maturitou  79
vyšší odborné a nástavbové  6
vysokoškolské  11
nezjištěné vzdělání  5

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  577
z toho
národnost
česká  515
moravská  50
slezská  0
slovenská  4
romská  0
polská  1
německá  3
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  577
Věřící  203
z toho církev římskokatolická  181
církev českosl. husitská  7
českobratrská církev evangel.  8
pravoslavná církev  2
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  345
Nezjištěné vyznání  29

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  577
Ekonomicky aktivní celkem  292
v tom zaměstnaní  254
z toho pracuj. důchodci  1
ženy na mat. dov.  5
nezaměstnaní  38
Ekonomicky neaktivní celkem  282
z toho nepracuj. důchodci  146
žáci, studenti, učni  97
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  577
Ekonomicky aktivní celkem  292
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  15
průmysl  192
stavebnictví  14
obchod,opravy motor. vozidel  8
doprava, pošty a telekomunikace  6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  3
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  6

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  246
z toho v rámci obce  150
v rámci okresu  61
v rámci kraje  8
do jiného kraje  19
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  72
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  72

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  203
v tom s 1 HD  192
se 2+ HD  11
Hospodařící domácnosti  221
v tom s 1 CD  218
se 2+ CD  3
Cenzové domácnosti  224
v tom úplné rodiny  150
z toho se závisl. dětmi  57
neúplné rodiny  21
z toho se závisl. dětmi  11
nerodinné domácnosti  4
domácnosti jednotlivců  49

10. Domovní fond
Domy úhrnem  101
z toho domy obydlené  94
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  83
bytové domy   9
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  83
obce, státu  4
SBD  0
domy
postavené
do 1919  22
1920-1945  12
1946-1980  41
1981-2001  17

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  94
z toho
podle
podlaží
1-2  87
3-4  4
5+  3
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  93
plynem  1
ústředním topením  70

12. Bytový fond
Byty úhrnem  215
v tom byty obydlené  203
z toho v rodin. domech  91
v bytov. domech  109
byty neobydlené v obydl. domech  5
byty neobydlené v neobydl.domech  7
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  5

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  203
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  75
v osobním vlastnictví  62
nájemní  46
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  6
2 místnosti  73
3 místnosti  102
4 místnosti  12
5+ místností  10

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  203
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  202
vlastní splachov.záchod  197
vlastní koupelna, sprchový kout  199
ústřední topení  141
etážové topení  26
průměrný
počet
osob na byt  2.8
osob na obytnou místnost 8+m2  1.02
obytné plochy na byt  45.76
obytné plochy na osobu  16.33
obytných místn. na byt  2.76


© Český statistický úřad, 2005