Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Jindřichov, Kód obce: 536521, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  1403
z toho ženy  676
Muži svobodní  334
ženatí  299
rozvedení  59
ovdovělí  23
nezjištěno  12
Ženy svobodné  235
vdané  290
rozvedené  66
ovdovělé  80
nezjištěno  5

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  1403
v tom ve věku 0-4  79
5-14  211
15-19  84
20-29  234
30-39  191
40-49  195
50-59  164
60-64  67
65-74  120
75+nezj.  58

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  1113
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  10
základní vč. neukončeného  431
vyučení a stř. odborné bez mat.  436
úplné střední s maturitou  168
vyšší odborné a nástavbové  22
vysokoškolské  19
nezjištěné vzdělání  27

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  1403
z toho
národnost
česká  1128
moravská  72
slezská  0
slovenská  112
romská  0
polská  6
německá  22
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  1403
Věřící  454
z toho církev římskokatolická  411
církev českosl. husitská  4
českobratrská církev evangel.  15
pravoslavná církev  3
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  3
Bez vyznání  781
Nezjištěné vyznání  168

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  1403
Ekonomicky aktivní celkem  654
v tom zaměstnaní  498
z toho pracuj. důchodci  8
ženy na mat. dov.  19
nezaměstnaní  156
Ekonomicky neaktivní celkem  730
z toho nepracuj. důchodci  333
žáci, studenti, učni  238
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  19

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  1403
Ekonomicky aktivní celkem  654
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  38
průmysl  301
stavebnictví  25
obchod,opravy motor. vozidel  26
doprava, pošty a telekomunikace  24
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  17
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  25

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  432
z toho v rámci obce  189
v rámci okresu  126
v rámci kraje  18
do jiného kraje  36
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  142
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  101

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  499
v tom s 1 HD  456
se 2+ HD  43
Hospodařící domácnosti  560
v tom s 1 CD  552
se 2+ CD  8
Cenzové domácnosti  569
v tom úplné rodiny  312
z toho se závisl. dětmi  154
neúplné rodiny  79
z toho se závisl. dětmi  40
nerodinné domácnosti  11
domácnosti jednotlivců  167

10. Domovní fond
Domy úhrnem  303
z toho domy obydlené  233
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  187
bytové domy   42
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  180
obce, státu  24
SBD  4
domy
postavené
do 1919  37
1920-1945  74
1946-1980  76
1981-2001  33

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  233
z toho
podle
podlaží
1-2  215
3-4  13
5+  3
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  42
vodovodem  221
plynem  94
ústředním topením  153

12. Bytový fond
Byty úhrnem  581
v tom byty obydlené  499
z toho v rodin. domech  204
v bytov. domech  292
byty neobydlené v obydl. domech  10
byty neobydlené v neobydl.domech  72
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  8
slouží k rekreaci  45

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  499
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  155
v osobním vlastnictví  94
nájemní  147
člena bytového družstva  71
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  41
2 místnosti  183
3 místnosti  195
4 místnosti  49
5+ místností  25

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  499
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  137
vodovod v bytě  487
vlastní splachov.záchod  465
vlastní koupelna, sprchový kout  465
ústřední topení  327
etážové topení  81
průměrný
počet
osob na byt  2.75
osob na obytnou místnost 8+m2  1.04
obytné plochy na byt  46.52
obytné plochy na osobu  16.73
obytných místn. na byt  2.68


© Český statistický úřad, 2005