Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Jedlí, Kód obce: 536288, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  711
z toho ženy  362
Muži svobodní  159
ženatí  174
rozvedení  12
ovdovělí  4
nezjištěno  0
Ženy svobodné  130
vdané  180
rozvedené  13
ovdovělé  39
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  711
v tom ve věku 0-4  23
5-14  102
15-19  51
20-29  118
30-39  109
40-49  87
50-59  81
60-64  44
65-74  67
75+nezj.  29

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  586
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  164
vyučení a stř. odborné bez mat.  273
úplné střední s maturitou  109
vyšší odborné a nástavbové  6
vysokoškolské  28
nezjištěné vzdělání  4

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  711
z toho
národnost
česká  645
moravská  40
slezská  0
slovenská  8
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  711
Věřící  414
z toho církev římskokatolická  381
církev českosl. husitská  5
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  185
Nezjištěné vyznání  112

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  711
Ekonomicky aktivní celkem  349
v tom zaměstnaní  319
z toho pracuj. důchodci  4
ženy na mat. dov.  3
nezaměstnaní  30
Ekonomicky neaktivní celkem  361
z toho nepracuj. důchodci  166
žáci, studenti, učni  140
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  711
Ekonomicky aktivní celkem  349
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  64
průmysl  131
stavebnictví  31
obchod,opravy motor. vozidel  28
doprava, pošty a telekomunikace  11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  6
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  23

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  294
z toho v rámci obce  75
v rámci okresu  166
v rámci kraje  5
do jiného kraje  36
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  172
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  86

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  237
v tom s 1 HD  223
se 2+ HD  14
Hospodařící domácnosti  253
v tom s 1 CD  249
se 2+ CD  4
Cenzové domácnosti  257
v tom úplné rodiny  177
z toho se závisl. dětmi  93
neúplné rodiny  20
z toho se závisl. dětmi  9
nerodinné domácnosti  7
domácnosti jednotlivců  53

10. Domovní fond
Domy úhrnem  238
z toho domy obydlené  178
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  166
bytové domy   8
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  160
obce, státu  2
SBD  5
domy
postavené
do 1919  32
1920-1945  9
1946-1980  98
1981-2001  37

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  178
z toho
podle
podlaží
1-2  177
3-4  1
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  175
plynem  8
ústředním topením  132

12. Bytový fond
Byty úhrnem  303
v tom byty obydlené  237
z toho v rodin. domech  205
v bytov. domech  28
byty neobydlené v obydl. domech  6
byty neobydlené v neobydl.domech  60
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  3
slouží k rekreaci  37

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  237
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  158
v osobním vlastnictví  5
nájemní  13
člena bytového družstva  19
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  16
2 místnosti  60
3 místnosti  101
4 místnosti  31
5+ místností  29

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  237
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  3
vodovod v bytě  233
vlastní splachov.záchod  220
vlastní koupelna, sprchový kout  222
ústřední topení  174
etážové topení  8
průměrný
počet
osob na byt  3
osob na obytnou místnost 8+m2  0.99
obytné plochy na byt  56.65
obytné plochy na osobu  18.91
obytných místn. na byt  3.01


© Český statistický úřad, 2005