Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Hynčina, Kód obce: 536113, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  209
z toho ženy  108
Muži svobodní  44
ženatí  50
rozvedení  5
ovdovělí  2
nezjištěno  0
Ženy svobodné  36
vdané  50
rozvedené  7
ovdovělé  13
nezjištěno  2

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  209
v tom ve věku 0-4  11
5-14  20
15-19  19
20-29  25
30-39  23
40-49  33
50-59  33
60-64  9
65-74  25
75+nezj.  11

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  178
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  2
základní vč. neukončeného  82
vyučení a stř. odborné bez mat.  59
úplné střední s maturitou  19
vyšší odborné a nástavbové  4
vysokoškolské  10
nezjištěné vzdělání  2

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  209
z toho
národnost
česká  186
moravská  16
slezská  0
slovenská  5
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  209
Věřící  65
z toho církev římskokatolická  61
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  3
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  131
Nezjištěné vyznání  13

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  209
Ekonomicky aktivní celkem  84
v tom zaměstnaní  71
z toho pracuj. důchodci  0
ženy na mat. dov.  2
nezaměstnaní  13
Ekonomicky neaktivní celkem  125
z toho nepracuj. důchodci  70
žáci, studenti, učni  30
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  209
Ekonomicky aktivní celkem  84
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  21
průmysl  27
stavebnictví  3
obchod,opravy motor. vozidel  2
doprava, pošty a telekomunikace  3
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  2
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  3

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  62
z toho v rámci obce  10
v rámci okresu  35
v rámci kraje  0
do jiného kraje  16
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  40
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  25

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  77
v tom s 1 HD  69
se 2+ HD  8
Hospodařící domácnosti  87
v tom s 1 CD  85
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  89
v tom úplné rodiny  49
z toho se závisl. dětmi  19
neúplné rodiny  9
z toho se závisl. dětmi  4
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  31

10. Domovní fond
Domy úhrnem  120
z toho domy obydlené  76
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  76
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  70
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  23
1920-1945  18
1946-1980  21
1981-2001  13

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  76
z toho
podle
podlaží
1-2  73
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  9
vodovodem  70
plynem  4
ústředním topením  50

12. Bytový fond
Byty úhrnem  122
v tom byty obydlené  77
z toho v rodin. domech  77
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  45
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  5
slouží k rekreaci  30

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  77
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  58
v osobním vlastnictví  0
nájemní  11
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  3
2 místnosti  20
3 místnosti  35
4 místnosti  11
5+ místností  5

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  77
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  68
vlastní splachov.záchod  57
vlastní koupelna, sprchový kout  67
ústřední topení  49
etážové topení  5
průměrný
počet
osob na byt  2.69
osob na obytnou místnost 8+m2  0.93
obytné plochy na byt  57.49
obytné plochy na osobu  20.55
obytných místn. na byt  3.01


© Český statistický úřad, 2005