Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Hoštejn, Kód obce: 535885, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  450
z toho ženy  233
Muži svobodní  92
ženatí  108
rozvedení  12
ovdovělí  5
nezjištěno  0
Ženy svobodné  95
vdané  108
rozvedené  10
ovdovělé  19
nezjištěno  1

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  450
v tom ve věku 0-4  29
5-14  79
15-19  31
20-29  67
30-39  67
40-49  60
50-59  58
60-64  13
65-74  28
75+nezj.  18

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  342
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  1
základní vč. neukončeného  73
vyučení a stř. odborné bez mat.  143
úplné střední s maturitou  97
vyšší odborné a nástavbové  10
vysokoškolské  14
nezjištěné vzdělání  4

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  450
z toho
národnost
česká  401
moravská  19
slezská  0
slovenská  2
romská  0
polská  1
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  450
Věřící  209
z toho církev římskokatolická  171
církev českosl. husitská  15
českobratrská církev evangel.  5
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  203
Nezjištěné vyznání  38

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  450
Ekonomicky aktivní celkem  206
v tom zaměstnaní  179
z toho pracuj. důchodci  4
ženy na mat. dov.  3
nezaměstnaní  27
Ekonomicky neaktivní celkem  243
z toho nepracuj. důchodci  81
žáci, studenti, učni  104
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  450
Ekonomicky aktivní celkem  206
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  14
průmysl  78
stavebnictví  12
obchod,opravy motor. vozidel  13
doprava, pošty a telekomunikace  28
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  10
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  17

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  167
z toho v rámci obce  39
v rámci okresu  78
v rámci kraje  5
do jiného kraje  41
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  96
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  53

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  147
v tom s 1 HD  137
se 2+ HD  10
Hospodařící domácnosti  158
v tom s 1 CD  156
se 2+ CD  2
Cenzové domácnosti  160
v tom úplné rodiny  108
z toho se závisl. dětmi  65
neúplné rodiny  13
z toho se závisl. dětmi  8
nerodinné domácnosti  2
domácnosti jednotlivců  37

10. Domovní fond
Domy úhrnem  110
z toho domy obydlené  100
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  90
bytové domy   6
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  90
obce, státu  4
SBD  0
domy
postavené
do 1919  7
1920-1945  20
1946-1980  42
1981-2001  31

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  100
z toho
podle
podlaží
1-2  97
3-4  3
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  94
vodovodem  99
plynem  1
ústředním topením  83

12. Bytový fond
Byty úhrnem  161
v tom byty obydlené  147
z toho v rodin. domech  113
v bytov. domech  27
byty neobydlené v obydl. domech  4
byty neobydlené v neobydl.domech  10
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  8

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  147
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  96
v osobním vlastnictví  0
nájemní  31
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  9
2 místnosti  40
3 místnosti  55
4 místnosti  19
5+ místností  24

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  147
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  1
vodovod v bytě  146
vlastní splachov.záchod  144
vlastní koupelna, sprchový kout  143
ústřední topení  125
etážové topení  4
průměrný
počet
osob na byt  3.05
osob na obytnou místnost 8+m2  0.99
obytné plochy na byt  55.97
obytné plochy na osobu  18.33
obytných místn. na byt  3.09


© Český statistický úřad, 2005