Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Horní Studénky, Kód obce: 535770, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  346
z toho ženy  158
Muži svobodní  82
ženatí  92
rozvedení  6
ovdovělí  6
nezjištěno  2
Ženy svobodné  46
vdané  91
rozvedené  2
ovdovělé  19
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  346
v tom ve věku 0-4  22
5-14  34
15-19  21
20-29  71
30-39  38
40-49  53
50-59  48
60-64  14
65-74  24
75+nezj.  21

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  290
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  3
základní vč. neukončeného  83
vyučení a stř. odborné bez mat.  122
úplné střední s maturitou  61
vyšší odborné a nástavbové  8
vysokoškolské  10
nezjištěné vzdělání  3

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  346
z toho
národnost
česká  291
moravská  42
slezská  0
slovenská  4
romská  2
polská  0
německá  1
ukrajinská  2
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  346
Věřící  224
z toho církev římskokatolická  220
církev českosl. husitská  1
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  75
Nezjištěné vyznání  47

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  346
Ekonomicky aktivní celkem  185
v tom zaměstnaní  166
z toho pracuj. důchodci  4
ženy na mat. dov.  4
nezaměstnaní  19
Ekonomicky neaktivní celkem  158
z toho nepracuj. důchodci  72
žáci, studenti, učni  54
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  346
Ekonomicky aktivní celkem  185
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  22
průmysl  83
stavebnictví  16
obchod,opravy motor. vozidel  14
doprava, pošty a telekomunikace  6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  6
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  10

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  150
z toho v rámci obce  9
v rámci okresu  131
v rámci kraje  0
do jiného kraje  5
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  126
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  30

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  122
v tom s 1 HD  112
se 2+ HD  10
Hospodařící domácnosti  134
v tom s 1 CD  133
se 2+ CD  1
Cenzové domácnosti  135
v tom úplné rodiny  89
z toho se závisl. dětmi  44
neúplné rodiny  9
z toho se závisl. dětmi  4
nerodinné domácnosti  3
domácnosti jednotlivců  34

10. Domovní fond
Domy úhrnem  132
z toho domy obydlené  94
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  88
bytové domy   3
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  85
obce, státu  2
SBD  0
domy
postavené
do 1919  11
1920-1945  20
1946-1980  38
1981-2001  19

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  94
z toho
podle
podlaží
1-2  87
3-4  2
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  89
plynem  27
ústředním topením  54

12. Bytový fond
Byty úhrnem  165
v tom byty obydlené  122
z toho v rodin. domech  109
v bytov. domech  10
byty neobydlené v obydl. domech  4
byty neobydlené v neobydl.domech  39
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  4
slouží k rekreaci  26

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  122
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  83
v osobním vlastnictví  2
nájemní  5
člena bytového družstva  5
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  17
2 místnosti  18
3 místnosti  57
4 místnosti  15
5+ místností  14

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  122
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  29
vodovod v bytě  117
vlastní splachov.záchod  108
vlastní koupelna, sprchový kout  113
ústřední topení  59
etážové topení  18
průměrný
počet
osob na byt  2.82
osob na obytnou místnost 8+m2  0.95
obytné plochy na byt  51.52
obytné plochy na osobu  18.12
obytných místn. na byt  3.01


© Český statistický úřad, 2005