Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Hanušovice, Kód obce: 535532, NUTS 4: CZ0715

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  3599
z toho ženy  1806
Muži svobodní  788
ženatí  810
rozvedení  149
ovdovělí  20
nezjištěno  26
Ženy svobodné  620
vdané  808
rozvedené  182
ovdovělé  183
nezjištěno  13

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  3599
v tom ve věku 0-4  162
5-14  491
15-19  257
20-29  602
30-39  543
40-49  526
50-59  480
60-64  154
65-74  234
75+nezj.  150

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  2946
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  26
základní vč. neukončeného  897
vyučení a stř. odborné bez mat.  1236
úplné střední s maturitou  560
vyšší odborné a nástavbové  62
vysokoškolské  95
nezjištěné vzdělání  70

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  3599
z toho
národnost
česká  3079
moravská  188
slezská  0
slovenská  128
romská  6
polská  9
německá  49
ukrajinská  5
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  3599
Věřící  1028
z toho církev římskokatolická  911
církev českosl. husitská  25
českobratrská církev evangel.  36
pravoslavná církev  6
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1
Bez vyznání  2179
Nezjištěné vyznání  392

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  3599
Ekonomicky aktivní celkem  1831
v tom zaměstnaní  1527
z toho pracuj. důchodci  27
ženy na mat. dov.  16
nezaměstnaní  304
Ekonomicky neaktivní celkem  1721
z toho nepracuj. důchodci  741
žáci, studenti, učni  646
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  47

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  3599
Ekonomicky aktivní celkem  1831
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  151
průmysl  684
stavebnictví  147
obchod,opravy motor. vozidel  126
doprava, pošty a telekomunikace  190
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  111
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  99

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  1403
z toho v rámci obce  887
v rámci okresu  298
v rámci kraje  49
do jiného kraje  115
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  329
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  177

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  1284
v tom s 1 HD  1150
se 2+ HD  134
Hospodařící domácnosti  1476
v tom s 1 CD  1461
se 2+ CD  15
Cenzové domácnosti  1491
v tom úplné rodiny  832
z toho se závisl. dětmi  412
neúplné rodiny  193
z toho se závisl. dětmi  128
nerodinné domácnosti  24
domácnosti jednotlivců  442

10. Domovní fond
Domy úhrnem  503
z toho domy obydlené  470
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  345
bytové domy   106
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  320
obce, státu  70
SBD  18
domy
postavené
do 1919  82
1920-1945  147
1946-1980  141
1981-2001  94

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  470
z toho
podle
podlaží
1-2  381
3-4  68
5+  17
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  151
vodovodem  466
plynem  136
ústředním topením  334

12. Bytový fond
Byty úhrnem  1352
v tom byty obydlené  1284
z toho v rodin. domech  423
v bytov. domech  826
byty neobydlené v obydl. domech  35
byty neobydlené v neobydl.domech  33
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  6

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  1284
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  290
v osobním vlastnictví  197
nájemní  423
člena bytového družstva  274
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  232
2 místnosti  403
3 místnosti  482
4 místnosti  109
5+ místností  50

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  1284
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  194
vodovod v bytě  1268
vlastní splachov.záchod  1207
vlastní koupelna, sprchový kout  1195
ústřední topení  870
etážové topení  129
průměrný
počet
osob na byt  2.76
osob na obytnou místnost 8+m2  1.11
obytné plochy na byt  44.09
obytné plochy na osobu  15.88
obytných místn. na byt  2.5


© Český statistický úřad, 2005