Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 Zpět

Název obce:  Čejkovice, Kód obce: 529524, NUTS 4: CZ0215

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem  35
z toho ženy  17
Muži svobodní  7
ženatí  11
rozvedení  0
ovdovělí  0
nezjištěno  0
Ženy svobodné  4
vdané  9
rozvedené  0
ovdovělé  4
nezjištěno  0

2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem  35
v tom ve věku 0-4  0
5-14  4
15-19  2
20-29  5
30-39  6
40-49  4
50-59  5
60-64  2
65-74  6
75+nezj.  1

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší  31
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  15
vyučení a stř. odborné bez mat.  6
úplné střední s maturitou  7
vyšší odborné a nástavbové  1
vysokoškolské  2
nezjištěné vzdělání  0

4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem  35
z toho
národnost
česká  34
moravská  0
slezská  0
slovenská  0
romská  0
polská  0
německá  1
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo celkem  35
Věřící  27
z toho církev římskokatolická  27
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  0
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  8
Nezjištěné vyznání  0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem  35
Ekonomicky aktivní celkem  16
v tom zaměstnaní  16
z toho pracuj. důchodci  0
ženy na mat. dov.  0
nezaměstnaní  0
Ekonomicky neaktivní celkem  19
z toho nepracuj. důchodci  13
žáci, studenti, učni  6
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Obyvatelstvo celkem  35
Ekonomicky aktivní celkem  16
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  3
průmysl  3
stavebnictví  3
obchod,opravy motor. vozidel  3
doprava, pošty a telekomunikace  0
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  0
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  1

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání  12
z toho v rámci obce  0
v rámci okresu  8
v rámci kraje  2
do jiného kraje  2
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  9
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  6

9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti  10
v tom s 1 HD  8
se 2+ HD  2
Hospodařící domácnosti  12
v tom s 1 CD  11
se 2+ CD  1
Cenzové domácnosti  13
v tom úplné rodiny  9
z toho se závisl. dětmi  3
neúplné rodiny  0
z toho se závisl. dětmi  0
nerodinné domácnosti  0
domácnosti jednotlivců  4

10. Domovní fond
Domy úhrnem  28
z toho domy obydlené  10
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  10
bytové domy   0
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  10
obce, státu  0
SBD  0
domy
postavené
do 1919  0
1920-1945  3
1946-1980  6
1981-2001  1

11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení
Domy úhrnem  10
z toho
podle
podlaží
1-2  10
3-4  0
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  0
vodovodem  10
plynem  0
ústředním topením  6

12. Bytový fond
Byty úhrnem  28
v tom byty obydlené  10
z toho v rodin. domech  10
v bytov. domech  0
byty neobydlené v obydl. domech  0
byty neobydlené v neobydl.domech  18
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  0
slouží k rekreaci  18

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
Obydlené byty úhrnem  10
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  10
v osobním vlastnictví  0
nájemní  0
člena bytového družstva  0
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  0
2 místnosti  1
3 místnosti  2
4 místnosti  0
5+ místností  7

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
Obydlené byty úhrnem  10
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  10
vlastní splachov.záchod  10
vlastní koupelna, sprchový kout  10
ústřední topení  6
etážové topení  1
průměrný
počet
osob na byt  3.5
osob na obytnou místnost 8+m2  0.73
obytné plochy na byt  94
obytné plochy na osobu  26.86
obytných místn. na byt  4.8


© Český statistický úřad, 2005